2018

Om deze zaak weer op te pakken heeft de bewonersvereniging opgevraagd hoeveel scooter- en brommerberijders nu eigenlijk  bekeurd zijn in de afgelopen drie jaren. Het antwoord was: 37 snorfietsers zijn bekeurd (als snorfietser met ingeschakelde motor het onverplichte fietspad gebruiken) en 8 bromfietsers (als bromfietser niet de rijbaan gebruiken bij ontbreken van een fiets/bromfietspad). Zie: Overzicht PV’s Malburgse Bandijk 2016-2017-2018  Daaruit blijkt dat de handhaving in 2018 verslapt is (slechts 5 bekeuringen). Op vragen hierover aan de wijkagent was het antwoord steeds: “het is voor ons geen prioriteit”, maar ook: “dat de politie liever niet handhaaft omdat ze de route voor scooters en brommers over de Huissensestraat minder geschikt vinden” !!!

Na het besluit van de Gemeente in 2011 om van de Malburgse Bandijk een fietspad te maken is handhaving bij herhaling aan de orde geweest in zowel de bewonersvereniging Stadseiland, als Wijkbeheer Malburgen Oost Noord en het Wijkplatform Malburgen Oost. Dit heeft eigenlijk nooit tot concrete resultaten geleid, anders dan enkele incidentele controles. Van actieve handhaving is geen sprake. Het wijkbeheer heeft besloten als actie op dit punt (onder)borden te plaatsen met de tekst “Dus geen brom- of snorfietsen”.

Uit notulen wijkbeheer 6 maart 2018:
4. Bromfietsers op de bandijk. Wim: punt komt steeds weer terug en daarom opnieuw op de agenda gezet. Er is veel overlast van brommers op de dijk. Suggestie van bewoner om bordjes “Verboden voor brommers” op te hangen. Harry Hamers: afgelopen jaren zijn juist veel borden door gemeente verwijderd. Geluidsoverlast is grootste probleem. Juist de nieuwkomers hebben vaak probleem met de situatie. Handhaven lukt niet, er is ook geen capaciteit voor. Als burgers niet meewerken …. Wim: dan maar legaliseren? Lex is het daar niet mee eens: dat is een stap terug: er is voorheen gestreden voor een brommervrije dijk vanwege de gevaarlijke combinatie van voetgangers, kinderen, honden, fietsers en brommers op dezelfde smalle dijk. Frank Reijnders wijst op de rol van bewoners: de bewonersvereniging kan hier een rol spelen. Evenzo bij probleem van te hard rijden in de wijk. Wijkagent handhaaft alleen voor extremiteiten rond de dijk, maar niet voor de verkeersstromen.  Wim concludeert: wijkbeheer bespreekt deze discussie nog na om te bepalen wat te doen, zoals bijvoorbeeld stukje plaatsen in de wijkkrant.
Uit notulen wijkbeheer 29 mei 2018:
6. Brommers op de Bandijk. Wim heeft onderwerp volgens afspraak nogmaals geagendeerd. Lex: politie gaf laatst aan dat alleen op extremiteiten wordt gehandhaafd en niet op verkeerstromen, nu is laatste kans om nog iets met dit probleem te doen. Suggestie voor aanpassing van de bebording voor de Bandijk. Omdat het langwerpige bord “Fietspad” blijkbaar niet voldoende werkt het voorstel om te verduidelijken met onderborden: “Dus niet brommen” of “Dus geen brom- en snorfietsen”. De suggestie om de Bandijk als onderdeel van het park te zien en als voetgangersgebied, waar fietsen is toegestaan, aan te wijzen, wordt verworpen.  Na discussie wordt gekozen voor het onderbord “Dus geen brom- en snorfietsen”.

Juni 2020
Wat betekent dit en wat is er nadien gebeurt? Wijkbeheer heeft op 29 mei 2018 besloten om een budget beschikbaar te stellen voor het plaatsen van onderborden. Wijkbeheer kan de borden niet zelf plaatsen, dat moet de gemeente doen. Daarna wordt het stil…
In 2019 is Lex Achterstraat, die tot dan onze vertegenwoordiger was in Wijkbeheer en die dit onderwerp vaak aangekaart heeft verhuisd naar Almere. Inmiddels is hij opgevolgd door Ferdinand van der Gun, die op de FBK woont. Hij heeft in het najaar van 2019 navraag gedaan naar de onderborden. Men zegt: ze komen eraan. In 2020 zijn er nog steeds geen onderborden, wel wordt de laatste tijd meer gehandhaafd.

 

Hieronder staat de correspondentie van de bewonersvereniging met de gemeente, die heeft geleid tot het besluit om van de Malburgse Bandijk een onverplicht fietspad te maken.

29-02-2008
Dag Lex,
ik heb wel een onderwerp om in te brengen. Het betreft het gemotoriseerde verkeer op de dijk (scooters, brommers, motoren, mini-bikes etc). Dit veroorzaakt een hoop (geluids)overlast, maar is ook een gevaar voor de veiligheid. Er wordt veel gewandeld met kinderen, gefietst etc. Het is een typisch recreatie gebied, ongeschikt voor gemotoriseerd verkeer. Met name in de zomer is er hinderlijk veel overlast van dit verkeer. Wellicht is het een optie om bij de gemeente aan te kaarten of er mogelijkheden zijn om de dijk (gedeeltelijk) af te sluiten voor gemotoriseerd vervoer. Als dit breed gedragen wordt bij de bewoners wil ik wel iniatief nemen om dit namens de bewonersvereniging op de agenda te krijgen bij de gemeente.
Groetjes,
Mike Messing
Fanny Blankers-Koenstraat 11
29-02-2008
Dag Mike,
Bedankt voor je inbreng. Om te kijken of dit bre(e)d(er) gedragen wordt kan bijv. een bericht op onze website bewoners-stadseiland.nl en/of op het forum worden geplaatst. Daarnaast kan het bij een volgende brief aan de leden, inmiddels ruim 50, worden geplaatst. Het is ook een goed onderwerp om in te brengen voor de wijkschouw in april door ambtenaren, professionals en bewoners. Dit kan opstap zijn voor verdere actie. Daarnaast heb jij misschien je eigen kanalen om dit bij de gemeente op de agenda te krijgen. Overigens is het onderwerp al eerder in de wijkbeheergroep Malburgen Noord-Oost aangekaart, najaar 2007. Dit resulteerde in regelmatige politiecontroles (en bekeuringen?). Sinds ik hier woon heb ik zelf overigens niets (meer) van politiecontroles op de dijk gemerkt. Graag je reactie over hoe dit verder op te pakken.
Met groet,
Lex
11-03-2008
Aan gemeente Arnhem, Dhr. Evert Schiphorst
Graag uw aandacht voor het volgende: door het gebruik van het fietspad op de dijk ter hoogte van Stadseiland (tussen de Pleybrug en de John Frostbrug) door scooters, brommers, minibikes, motoren etc. ontstaan, naast hinderlijke (geluids)overlast voor de bewoners van de dijkwoningen aan de Fanny Blankers Koenstraat, ook vaak gevaarlijke situaties met wandelaars, kinderen, honden en overige recreanten die vaak gebruik maken van dit fietspad. Naar mijn mening zou deze fietsroute op de dijk, door het natuurgebied van de uiterwaarden moeten worden gevrijwaard van alle gemotoriseerd verkeer. Het is wachten op het eerste ongeluk als hier niet iets aan gedaan wordt. Ik zou graag van u horen of er mogelijkheden zijn om dit fietspad af te gaan sluiten voor gemotoriseerd verkeer, en welke stappen ik daarvoor moet ondernemen. Het is beter om thans maatregelen te gaan nemen en niet te wachten tot er iets ernstigs gebeurt. De scooters etc. komen met hoge snelheden over deze dijk scheuren, en leveren daarmee een groot gevaar op voor de overige gebruikers, als ook veel overlast voor de bewoners ter plaatse.

Een afschrift van deze mail heb ik gestuurd aan de heer Achterstraat,in de functie van voorzitter van bewonersvereniging Stadseiland.
Vriendelijke groet,
Mike Messing

7-01-2009
Beste mensen,
Bij een gesprek met een van de opbouwwerkers in Malburgen hoorde ik dat de gemeente de dijk wel weer brommervrij wil maken, zoals voorheen het geval was. Maar de politie heeft bezwaar: niet te handhaven. Juist om die reden zijn indertijd de brommers op de dijk gedoogd, daarvoor was enkel fietsverkeer toegestaan.
Suggestie is aan mij gedaan om contact op te nemen/te overleggen met de Vriendenclub Speeluiterwaard Bakenhof die zich al 5 jaar bezighoud met de Speeluiterwaard. Dat kan bijv. via voorzitter Mieke Groote Wolthaar.(a.grootewolthaar@chello.nl, zie ook www.speeluiterwaard.nl). Mieke woont aan de Visserslaan en is een actieve wijkbewoner. Zij  zit oa ook in wijkbeheer Malburgen Oost Noord en de Overleggroep Ontwikkelingsplan Malburgen Oost Noord en is bijzonder goed geinformeerd wat betreft de dijk en de uiterwaarden.
Met vriendelijke groet,
Lex Achterstraat
26-02-2009
Dag Bas, Bert en Berry,
Ik heb inmiddels een gesprek gehad met Evert Schiphorst van de afdeling verkeer, hij is afgelopen maandag bij mij op bezoek geweest en er zijn een aantal maatregelen in voorbereiding, die een positieve uitwerking zullen hebben voor de verkeerssituatie en de veiligheid op de dijk. De bandijk zal weer een fietspad worden en de verkeersborden zullen hiervoor aangepast worden.
Hiervoor zal een verkeersbesluit genomen moeten worden, hetgeen op korte termijn verwacht zal worden. Afsluiten van de dijk door fysieke maatregelen is vooralsnog geen optie, gelet op de vele bezwaren die daaraan verbonden zijn. Er zal een aankondiging komen van de wijzigingen voor de dijk in de plaatselijke kranten. Wel wordt er gedacht aan belemmerende maatregelen zoals drempels die gemotoriseerd verkeer moeten ontmoedigen. Hiervoor moet nog budget worden gevonden. Ik heb aangeboden contacten te leggen met Henk Banus van de gemeente Arnhem, die gaat over de besteding van “Vogelaar gelden” voor Malburgen, om te zien of er vanuit dat budget mogelijkheden zijn.
Gevolg van de maatregel dat de dijk weer fietspad wordt is dat het vanaf dat moment illegaal is om er met een motorvoertuig gebruik van te maken. Vervolgens kan en moet er dus gehandhaafd worden. Wij zullen in actie moeten komen als blijkt dat er nog steeds met scooters, motoren etc. wordt gereden. Het grote verschil met de huidige situatie is dat er meer mogelijkheden komen voor de handhaving aangezien de dijk verboden terrein wordt voor gemotoriseerd verkeer. De vraag is nu in hoeverre alleen een verbod de scooters etc. zal weren. Dat zal alleen lukken als er krachtdadig wordt gehandhaafd.

Ik heb met Evert Schiphorst afgesproken dat wij op de hoogte worden gehouden van het verdere verloop inzake de dijkzone.
Het is goed om weer even bij elkaar te komen om deze resultaten door te spreken. Bert is volgens mij vanaf 6 maart a.s. weer terug van vakantie.
Vriendelijke groet,
Mike Messing
Fanny Blankers-Koenstraat 11

24-10-2009
Hallo Mike,
Het antwoord heeft even op zich laten wachten, dit had als oorzaak dat de collega die bezig is met het verkeersbesluit afwezig was. De stand van zaken nu. Het verkeersbesluit is nagenoeg gereed voor publicatie, hiervan worden jullie op de hoogte gesteld als het zover is. Voor de aanleg van een aantal zgn. “bromfietsdrempels” ter ondersteuning van de maatregel, op verzoek van de politie, heb ik geld kunnen reserveren. Om te komen tot een definitieve lokatie van de drempels wil ik binnenkort een keer met jou en eventueel enkele andere bewoners om tafel gaan zitten. Ergens in week 45 m.u.v. de vrijdag. Ik hoor graag van je.
Met vriendelijke groet,
Evert Schiphorst,  Verkeerskundige
Afd Verkeer, Sector REW
Dienst Stadsontwikkeling, tel: 026 3774167

4-11-2009
Dag Lex,
Het antwoord op jouw vraag staat in feite al in de mailwisseling die ik heb bijgevoegd. Ik heb al eerder een onderhoud met Schiphorst gehad, hij is toen ook hier ter plaatse geweest, en sindsdien is er op zijn afdeling verkeer gewerkt aan een verkeersbesluit tot herinrichting van de dijkzone. Schiphorst geeft aan dat het besluit nu zo goed als klaar is en vervolgens wordt gepubliceerd. Daarnaast wordt bekeken wat voor aanvullende verkeersbelemmerende maatregelen er kunnen worden genomen, zodat het niet alleen blijft bij een aantal verkeersborden. Het is een langdurige procedure m.b.t. de besluitvorming,maar ik heb het idee dat er nu eindelijk iets concreets uit gaat komen. Ambtelijke molens (!) Ik hoop op de a.s. vergadering van de bewonersvereniging nog wat meer informatie te kunnen geven over de huidige stand van zaken.
Vriendelijke groet,
Mike

28-11-2011
Tenslotte:  het besluit van de gemeente Arnhem om van de Malburgse Bandijk een onverplicht fietspad te maken.
Verkeersbesluit gemeente Arnhem: Malburgse Bandijk onverplicht fietspad.pdf