Privacy

De wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) geldt ook voor onze Bewonersvereniging en hierbij geven wij u informatie over de persoonsgegevens die de vereniging van u heeft en beheert.
 
Onze statuten bepalen dat wij het als taak zien de onderlinge contacten te onderhouden en te versterken. Dit doen wij door het uitgeven van een nieuwsbrief en het organiseren van bijeenkomsten en andere activiteiten. Ook ontvangt u jaarlijks een uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering. In onze administratie staan uw NAW-gegevens (naam, adres en woonplaats), het door u beschikbaar gestelde telefoonnummer, uw email-adres, datum van inschrijving, uw bankrekeningnummer als u ons heeft gemachtigd om de jaarlijkse contributie te incasseren en als u dat kenbaar heeft gemaakt ook de activiteiten waar uw belangstelling naar uit gaat. Deze gegevens worden beheerd door de penningmeester /  ledenadministrateur. 
De overige bestuursleden maken gebruik van het ledenbestand in Google-Drive, dat door de ledenadministrateur wordt onderhouden. De emailadressen en andere gegevens worden enkel en alleen gebruikt voor het informeren van de leden over actuele zaken.

Elk lid kan bij de penningmeester/ ledenadministrateur of bij de voorzitter informeren welke gegevens bewaard worden en kan op elk moment deze gegevens aanpassen. Bij opzegging van het lidmaatschap worden alle gegevens uit het ledenbestand verwijderd tenzij uitdrukkelijk aangegeven is dat bepaalde gegevens bewaard mogen worden.

Het bestuur gaat ervan uit dat wij u hierbij voldoende hebben geïnformeerd over de persoonsgegevens die de vereniging nodig heeft om goed te kunnen functioneren. Mocht u nog vragen hebben, neem dan contact met ons op.

Otto Munters, penningmeester / ledenadministrateur