Biodiversiteit is van levensbelang

Het vergroten van biodiversiteit is een speerpunt in de Groenvisie van gemeente Arnhem. De achteruitgang in biodiversiteit behoort, samen met klimaatverandering, tot de grootste problemen van onze tijd. De hoeveelheid insecten gaat al tientallen jaren enorm achteruit. Het tekort aan insecten werkt door tot bovenin de voedsel-keten. Mensen, dieren en natuur zijn afhankelijk van een gezonde bodem met een rijk bodemleven en voldoende planten en insecten om te overleven.

Omdat dieren en planten sterk in aantallen en verscheidenheid afnemen kunnen  veel ecosystemen hun functies niet meer goed vervullen. Dit heeft grote gevolgen, ook voor de mens. Deze ecosystemen zorgen namelijk voor
een vruchtbare bodem om gewassen op te kweken, waterberging bij heftige buien en het onderdrukken van plagen. En de natuur doet nog veel meer!

Zo beschermen planten ons tegen de verdere opwarming van de aarde door CO2 op te nemen. Planten gaan hitte en droogte tegen en filteren fijnstof uit de lucht. De natuur draagt ook bij aan de gezondheid van onze inwoners, zowel mentaal als fysiek. Onderzoek na onderzoek toont aan dat mensen in een groene omgeving meer bewegen, meer sociale contacten hebben, minder vaak ziek zijn, minder stress hebben en meer geluk ervaren. Biodiversiteit vormt dus de basis voor ons bestaan.

Wat betekent dit voor Stadseiland?

1. Minder intensief maaibeheer
Sinds enige jaren maait de gemeente waar dat kan minder vaak (1 tot 2 keer per jaar), waarbij ook niet het hele oppervlak in één keer wordt gemaaid. Er blijft ongeveer 25% staan voor het behoud van insecten en opdat  kruiden en wilde bloemen zich kunnen uitzaaien.  De overige gebieden, zoals gras bestemd voor recreatie, worden 16 keer per jaar gemaaid. In de Stadseiland Flora kan je de rijkdom aan bloeiende planten zien die mede hierdoor is ontstaan.
Bewoners kunnen zelf het initiatief nemen om locaties voor te stellen waar de gemeente minder zou kunnen maaien. In overleg met de andere aanwonende bewoners (er moet wel draagvlak zijn) en met de gemeente wordt daarover dan een afspraak gemaakt. 

2. Gebrek aan struiken/struweel
Stadseiland is rijkelijk voorzien van plantsoenen en jonge bomen. Wat grotendeels ontbreekt zijn (bloeiende) struiken en perken met vaste planten. De gemeente wil hier verandering in aanbrengen en ook hier zijn bewonersinitiatieven welkom. Zo zijn er in het plantsoentje bij de Adriaan Paulenstraat vlinderstruiken geplant (Budleja’s) die door bewoners onderhouden worden. Dat is niet veel werk, maar levert wel veel op aan bloemen, vlinders, bijen en blije gezichten van bewoners.
De gemeente kan zorgen voor plantmateriaal en advies. Neem contact op via biodiversiteit@bewoners-stadseiland.nl als je wat wil doen in het openbare groen bij je woning. Zo kunnen we allemaal bijdragen aan meer biodiversiteit!

3. Andere manieren om de buurt te vergroenen
Kijk op “Uw buurt groener maken”, Gemeente Arnhem

4. Buurttuin
Bij de burcht komt een buurttuin. Lees hier meer over…

Verloedering

Er zijn ook bewoners die het minder intensieve maaibeheer een achteruitgang voor de wijk vinden. Zij maken zich zorgen dat de wijk verloedert en zouden het liefste willen dat alles blijft zoals het ooit was. Alle plantsoenen kortgemaaid en geen sprietje onkruid te zien.

Maar onkruid bestaat niet voor natuurliefhebbers en zoals hierboven uitgelegd is biodiversiteit ècht belangrijk voor mens en natuur. De gemeente is hiervan doordrongen en het oude maaibeleid zal dan ook niet meer terugkeren. Waar we wèl voor kunnen zorgen is dat de wijk er goed uit blijft zien voor het merendeel van de bewoners. Het nieuwe maaibeleid mag er niet toe leiden dat er op ongewenste plaatsen te hoog gras en te grote planten groeien. Het is nuttig om dit goed af te stemmen met gemeente en met bewoners. Een werkgroep “Ecologisch Groenbeheer” zou hieraan kunnen bijdragen.
Met in die werkgroep zowel bewoners die biodiversiteit een warm hart toedragen, als bewoners die kritisch zijn en die ervoor willen zorgen dat de wijk in hun ogen ondertussen niet verloedert.
Regelmatig overleg met de gemeente en het zèlf uitvoeren van lichte taken kunnen daarvoor zorgen. Met een paar zeisen van de gemeente en een paar bewoners die ermee kunnen omgaan, kunnen we er zelf voor zorgen dat biodiversiteit en een verzorgde wijk goed samengaan!

Meld je hier aan:
–  Voor de werkgroep Ecologisch Groenbeheer.
–  Voor een (deel van) een plantsoen of straat waar minder gemaaid kan worden.
–  Voor het planten en onderhouden van een bloeiende struik of een perk met vaste planten in het openbare groen.

Stuur een email naar biodiversiteit@bewoners-stadseiland.nl
en vermeld wat je zou willen doen en waar je woont. Graag ook je telefoonnummer.

Biodiversiteitsagenda gemeente Arnhem (PDF)
Arnhem Zoemt, nieuws over de Bij-vriendelijkste gemeente van 2022: ARNHEM!!

Eén reactie

Je kunt hieronder reageren op dit bericht

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Delen op Facebook
Gebruikersgroepen
We hebben ons ingezet om een plan te maken dat recht doet aan veel verschillende soorten gebruikers en uiteenlopende belangen.
Begin recreatieve zone
Vanaf de John Frostbrug begint de recreatieve zone
De afrastering aan de rechterkant kan doorgezet worden tot aan het eerste bruggetje over de nevengeul.
Het veerooster is hier dan niet meer nodig en kan worden hergebruikt bij het eerste bruggetje.
De recreatieve zone zie je hier aan de linkerkant van het fietspad. Breedte circa 35 meter.
Dit is ongeveer in het midden van de 900 meter lange strook.
De recreatieve zone bij het eerste bruggetje.
Aan de andere kant begint de lage dijk tussen nevengeul (rechts) en Rijn.
Recreatief gebruik
Recreatief gebruik
Recreatief gebruik
Recreatief gebruik