Overleg over ander beheer uiterwaard in cruciaal stadium

Update 5 november.
We hebben binnenkort een afspraak met wethouder Cathelijne Bouwkamp. Zij komt ter plaatse kijken en gaat samen met de werkgroep een wandeling door het gebied maken.  Hoe en wanneer de besluitvorming gaat plaatsvinden is ons nog niet bekend, maar wellicht weten we meer tijdens de algemene ledenvergadering op 23 november.

De aangekondigde wijzingen per 1 januari 2021, waar zo veel mensen tegen hebben geprotesteerd, zijn (nog) niet uitgevoerd. Mocht je je mening nog willen geven of inhoudelijk reageren op onderstaand bericht, dat kan nog steeds!

Interessant is het onderzoek dat wij in het vroege voorjaar hebben gedaan in Venlo en dat we hier nog niet hebben gepubliceerd. Hoe gaat deze gemeente om  met de behoeften van haar bewoners (en hondeneigenaren) en met het natuurbeheer van de Maasoevers. Midden in het centrum van Venlo is een stadspark van 5 ha direct aan de Maas gelegen, de Oude Beemde. Dit hele stadspark is aangewezen als hondenlosloopgebied. Daarnaast is er een aaneengesloten natuurgebied aan beide Maasoevers dat zich over 20 km ten noorden en ten zuiden van Venlo uitstrekt (de Maascorridor). Hier grazen Galloways, maar ook zijn honden overal welkom (aangelijnd). Dat vinden wij een mooi voorbeeld hoe het ook kan. Een fotoverslag vind je hier: Losloopgebied Maascorridor Venlo.pdf

Oorspronkelijk bericht, 28 mei 2021
Toen wij vorig najaar de door meer dan 1000 mensen ondertekende petitie “Uiterwaard toegankelijk voor iedereen” aan wethouder Bouwkamp aanboden, heeft zij aan ons gevraagd om samen met een team van de gemeente een voorstel te doen voor een betere uitwerking van de nieuwe beheersvisie voor uiterwaard Bakenhof. Daarin moeten de belangen van bewoners samengaan met de uitgangspunten van de beheersvisie.

Sindsdien hebben er vijf digitale overlegrondes plaatsgevonden tussen onze werkgroep en 4 medewerkers van de gemeente. We zijn een heel eind gekomen, maar het niet op àlle punten met elkaar eens geworden. Daarom worden er op 1 juni twee voorstellen voorgelegd aan de 24 bewoners die hebben aangegeven mee te willen denken over het beheer van de uiterwaard.

Hieronder ga ik in op beide voorstellen, welke overeenkomsten er zijn en wat het verschil is. Het is veel tekst. Als je al bekend bent met de achtergrond en de inhoud van de petitie kun je delen overslaan en via de inhoudsopgave hieronder direct naar de beide voorstellen gaan. De mening van àlle bewoners van Malburgen hierover is belangrijk en weegt mee in het advies dat naar de wethouders gaat en is van invloed op de besluitvorming. Daarom vragen we van iedere bewoner die dit leest om je mening te geven. Dat kun je doen met de poll onderaan deze pagina. Aanvullende opmerkingen kun je onderaan deze pagina doen. Heel graag ontvangen we je reactie vóór 1 juli. Elke stem telt mee!


Achtergrond

In het recente verleden zijn keer op keer door de Gemeente beloftes en aanwijzingen gedaan dat uiterwaard Bakenhof een belangrijke functie heeft voor Malburgen. Na de dijkverlegging in 2002 werd de uiterwaard gezien als een belangrijke ontmoetingsplek voor de Malburgers. Een citaat uit een persbericht uit 2003, opgesteld door de Gemeente: Vanuit de wijk is behoefte aan een groen uitloopgebied. Dat is hier mogelijk. Er moet een uitnodigend natuurgebied ontstaan … De uiterwaard wordt een ontmoetingsplek, die de sociale cohesie in de wijk moet bevorderen. Dit sluit goed aan bij het Ontwikkelingsplan en het programma Sociale Bouwstenen Malburgen”.

Belangrijke functie van uiterwaard Bakenhof
Ook toen er veel groen (o.a. wandelpaden, parkjes en volkstuinen) moest wijken voor de nieuwbouw van het oostelijk gelegen wijkdeel Stadseiland is door de Gemeente tegen de Malburgers gezegd dat uiterwaard Bakenhof een goed alternatief zou zijn als uitloopgebied. Er werd een begin gemaakt met de inrichting als “Speeluiterwaard”. Kortom, er zijn grote verwachtingen gewekt voor het gebruik van uiterwaard Bakenhof die ook zijn uitgekomen: zeer veel mensen maken er gebruik van, uit alle stadsdelen en vooral uit het naastgelegen Malburgen, de grootste wijk van Arnhem met 18000 inwoners. Al die jaren heeft de uiterwaard als ontmoetingsplek zeer goed gefunctioneerd. Er is een goed evenwicht ontstaan tussen enerzijds een mooi natuurgebied met begrazing door vriendelijke ossen en anderzijds intensief recreatief en sociaal gebruik. Jong en oud loopt of fietst hier, met of zonder hond, goed ter been of met een handicap. Het beleid van toen is een groot succes geworden als je ziet hoeveel mensen van allerlei komaf hier met elkaar op pad zijn. Als ik uit mijn raam kijk (ik woon in een dijkwoning aan de Fanny Blankers-Koenstraat) zie ik elk moment van de dag veel mensen genieten, ook groepjes allochtonen wandelen er, kinderen spelen in de uiterwaard, gehandicapten met een rolstoel of scootmobiel kunnen zich veilig bewegen op de fietspaden, etc.

Reactie op oorspronkelijk beheersvisie van gemeente
Groot was dan ook de schrik toen via de sociale media de feiten van een nieuwe beheersvisie doorsijpelden. Die was al door de Gemeente vastgesteld, zonder dat de wijk er erg in had, een enkele ingewijde uitgezonderd. Voortaan zouden de grote grazers uit Meinerswijk de weiden van de Malburgse uiterwaard betreden en het gebruik door de bewoners zou zich daar maar naar moeten voegen. “De mens komt voortaan op de tweede plaats”, dicteert de nieuwe beheersvisie. En honden zijn niet meer toegestaan in de hele uiterwaard. Terwijl juist in de probleemwijk Malburgen voor veel mensen de band met en de zorg voor hun hond erg belangrijk is.

Petitie en opstart inspraakprocedure 
“Dit mag niet doorgaan” was onze eerste reactie, iets wat goed functioneert moet je vooral niet veranderen. Een groepje verontruste bewoners heeft toen een petitie opgesteld die door meer dan 1000 bewoners is ondertekend. De ruim 400 opmerkingen (link) daarbij zijn zeer relevant en lezenswaardig. Daaruit wordt zeer duidelijk wat het betekent voor veel bewoners als de toegankelijkheid van de uiterwaard wordt bemoeilijkt of zelfs voor honden­eigenaren onmogelijk wordt gemaakt. “Alsof de achtertuin van je wordt afgepakt.”
Toen wij vorig najaar de petitie aan wethouder Bouwkamp aanboden hadden we ook een gesprek met haar. Ze was het met ons eens dat er geen goede inspraakprocedure was geweest. En ze stelde voor dat deze alsnog, achteraf zou gaan plaatsvinden. Deze achterafprocedure is op dit moment nog steeds gaande, er hebben 4 overlegrondes plaatsgevonden met een kerngroep van de verontruste bewoners en 2 met een bredere groep bewoners waaronder ook voorstanders van de nieuwe beheersvisie.

Redenen om gebruik gebied niet te veranderen
Primair vinden wij – met de vele petitieondertekenaars- dat het beheer van uiterwaard Bakenhof moet blijven zoals deze nu is en niet gelijkgesteld mag worden aan Meinerswijk, omdat de omstandigheden in veel opzichten anders zijn. Er is sprake van een zeer nabijgelegen dichtbevolkte wijk, een intensief gebruik als uitloopgebied, intensieve recreatie, ook jonge, oudere en gehandicapte bewoners moeten zich veilig kunnen bewegen (goed voor de gezondheid!). De robuuste natuur waarover de beheersvisie spreekt is in dit gebied sowieso zeer beperkt omdat de uiterwaard hier op z’n smalst is en hoogwater goed moet kunnen doorstromen. Uiterwaard Bakenhof is dan ook overwegend een kaal gebied, vrijwel zonder beschutting van struiken of bomen. Elke opschot en zelfs braamstruiken worden met grote regelmaat met de grond gelijk gemaakt. Een belangrijke motivatie van de gemeente om het beheer gelijk te stellen en de grote grazers toegang te geven is dat op lange termijn een aaneengesloten natuurgebied tot de Duitse grens kan ontstaan. Maar zover is het nog lang niet, want na de Sacharovbrug houdt het op. Daar zijn de landerijen langs de Rijnoever in eigendom van vele partikuliere bezitters. En Gemeente Lingewaard heeft geen konkrete plannen om op haar gebied de robuuste natuur voort te zetten.
Zolang dit een ver vooruitzicht is kan uiterwaard Bakenhof beter maar blijven zoals het nu is: een prachtig en heerlijk natuurgebied waar heel veel mensen van genieten en zich veilig voelen, waar veel vogels zijn, bloemen, kruiden en insecten, waar vriendelijke ossen zonder problemen voor de begrazing zorgen en waar een goed evenwicht is ontstaan tussen mens, natuur en rivier. Een gebied ook, waar honden aangelijnd overal zijn toegestaan.

Voorstellen voor uiterwaard Bakenhof
Dat gezegd hebbende, zijn wij ingegaan op de uitnodiging van wethouder Bouwkamp om samen met de gemeente een plan voor uiterwaard Bakenhof te maken waarin de belangen van bewoners samengaan met de uitgangspunten van de beheersvisie. Daarmee zijn we in december gestart en na 5 keer met elkaar overlegd te hebben zijn we een heel eind gekomen.

De kern van beide voorstellen is de indeling van uiterwaard Bakenhof in twee zones. De breedste zone is de “Robuuste natuurcorridor” langs de dijk voor de grote grazers, die vanuit Meinerswijk doorloopt naar de Sacharovbrug. Evenwijdig daaraan, langs de Rijnoever hebben wij een “Recreatieve zone” bedacht. In onze visie loopt deze vanaf de John Frostbrug oostwaarts tot het tweede bruggetje over de nevengeul. Aan de rechterkant langs het lage fietspad komt een afrastering, waardoor de grote grazers gescheiden worden van de recreatieve zone.
Het team van de Gemeente is hier een heel eind in meegegaan, maar wil de recreatieve zone beperken tot het lage dijkje tussen de 2 kleine bruggen over de nevengeul. Om daar te kunnen komen, komt er een doorsteek door de grote grazerszone aan beide kanten van de nevengeul. Hierdoor wordt een veilig rondje mogelijk vanaf de Bandijk. Tot zover zijn we het met elkaar eens en dit is een belangrijke tegemoetkoming.

De Recreatiezone is de gele strook op de kaart, langs de Rijn. Daarvan staat de linkerhelft (CAC) nog ter discussie. 
Over de rechterhelft (B) zijn we het eens. (Klik op de kaart voor een vergroting)

Toevoeging aan voorstel vanuit bewonersgroep
Voor ons is dat echter iets te beperkt. Wij willen graag dat de recreatieve zone, zoals de gemeente die wil, wordt door­getrokken naar de John Frostbrug. Dat hoeft maar weinig “Robuuste natuur” te kosten, maar levert wel een “Robuuste recreatieve zone” op. De Stadsblokken zijn dan verbonden met het rondje bij de nevengeul, wandelaars en fietsers worden daar niet geconfronteerd met kuddes grote grazers, recreanten op de strandjes evenmin en honden hoeven in dit deel van de uiterwaard niet verboden te worden. De strook is gemiddeld zo’n 35 meter breed en de lengte van het stuk waar we het niet over eens zijn is een krappe 900 meter. Het grote voordeel is dat deze aanpak versnippering voorkomt van kleine gebiedjes die onderling niet verbonden zijn. Niet alleen een logische keuze, maar ook een keuze die kwa regelgeving beter nageleefd zal worden. Een totaal hondenverbod op de verbindingsroute zal voor tal van overtredingen zorgen, verwachten wij. Het is ook niet logisch om de gebieden waar wel honden mogen komen (de Stadsblokken en het lage dijkje naast de nevengeul) van elkaar te scheiden. Honden en hun eigenaren hebben veelal behoefte aan een langere wandeling dan alleen maar een klein rondje. Dat is gezond voor mens en dier. Vooral belangrijk is dat het gebod om de honden aangelijnd de doorsteek naar de recreatieve zone te laten maken goed wordt nageleefd. En je kan niet verwachten dat hondenbezitters elkaar daarop gaan aanspreken als er teveel beperkingen en onlogische verboden komen. Ook willen wij graag dat honden die onder controle van hun eigenaar zijn (en dus bijvoorbeeld niet tegen je op springen) los mogen lopen op de stroken gras naast het lage fietspad.

Gezicht op de “Recreatieve zone” vanaf de John Frostbrug, het gebied links van het fietspad.
Grotere foto’s van de voorgestelde recreatiezone.

Wij vinden dat we met een plan gekomen zijn dat recht doet aan veel verschillende en uiteenlopende belangen. In onze wijk zijn er ook veel mensen die graag willen dat er meer robuuste natuur komt met kuddes konikspaarden en gallowayrunderen. Wie liever geen hond tegen het lijf loopt kan straks wandelen over struinpaden in de strook met robuuste natuur en krijgt verreweg de meeste ruimte. Maar laat ook wat over voor de mensen die wat anders willen. Vergeet niet dat de bewoners van Malburgen die tevreden zijn met het huidige beheer en het gebied intensief gebruiken, het grootste offer zullen brengen! Weg zijn straks de vriendelijke ossen waar velen op gesteld zijn. En ook vrij lopen met je hond aangelijnd in het hele gebied, is dan niet meer mogelijk.

Hoe denk jij over de indeling van uiterwaard Bakenhof in 2 zones?
(een zone voor de grote grazers en een zone voor recreatief gebruik).

Bekijk resultaten

Laden ... Laden ...

De uitkomst van deze poll gaat op 1 juli naar de verantwoordelijke wethouder Cathelijne Bouwkamp. Die gaat daarna een besluit nemen hoe de nieuwe beheersvisie wordt uitgevoerd in uiterwaard Bakenhof. We hebben dan als bewoners de gelegenheid gehad om in te spreken. Laat deze mogelijkheid om je stem te laten horen niet voorbijgaan! Aanvullende opmerkingen kan je hieronder doen.

Soms is het goed zoals het is en niet zinvol om te veranderen. Dat geldt voor de huidige situatie. Ruimte om honden uit te laten. Velen die kunnen genieten van de strandjes aan de Rijn. Een deel daarvan mensen die niet altijd de middelen of mogelijkheden hebben om naar een zwembad te gaan. Fiets- rolstoel- en scootmobiel toegankelijk. Genieten van de ossen. Resumerend: paarden in Meinerswijk en de prachtige uiterwaarden laten zoals het is!

Gemeente Arnhem, u vertegenwoordigt de burgers van onze mooie stad. Een transparant en democratisch besluitvormingsproces borgen behoort tot jullie plicht. Wat een onlogische keuze om de bestemming van dit smalle gebied te wijzigen waardoor met één hamerklop de zo fijne recreatiemogelijkheden van alle bewoners van Stadseiland weggevaagd worden. Juist het afgelopen half jaar was dit een geweldige plek om even naar buiten te gaan, een ander mens te ontmoeten waarbij voldoende afstand bewaard kon worden.

Bij de bouw van Stadseiland zijn parkjes verdwenen. De gemeente gaf toen aan dat de uiterwaarden een alternatief was voor wandelen en recreatie. De gemeente kan zich natuurlijk niet meer herinneren dat ze deze afspraak hebben gemaakt maar wellicht kunnen ze dit in notulen terug vinden. Als er straks paarden lopen kun je niet met je hond wandelen maar ook niet meer met kinderen en mindervalide in een rolstoel. Paarden komen nogal eens achter je aan weet ik uit ervaring. Waarom houdt de gemeente zo weinig rekening met de bewoners in de stad? Deze paarden en koeien horen hier niet eens thuis. Laat het jongvee van plaatselijke boeren in de uiterwaarden lopen zoals al jaren het geval is, zonder problemen.

Ik maak mij zorgen om het welzijn van kwetsbare bewoners in de wijk. Om uit hun isolement te komen en blijven maakt een grote groep Malburgse vrouwen van Marokkaanse origine dankbaar gebruik van de prachtige uiterwaarden Bakenhof om er een paar avonden per week en soms dagelijks te wandelen met elkaar. Wanneer dit straks niet meer mogelijk is, zullen de meesten van hen thuis blijven met alle gevolgen van dien voor hun gezondheid!

Ik onderteken omdat ik na 13 jaar in Spanje gewoond te hebben een appartement vlak bij de Rijn gekocht heb om met mijn rollator daar te kunnen wandelen met mijn kleine hondje en hier elke dag gebruik van maak!!!
Nu na bijna 2 jaar hier te wonen lees ik het bericht dat ik daar in de toekomst geen gebruik meer van kan maken!!! Heel triest als dit zou doorgaan!!!

Ik onderteken, omdat ik het niet goed vind dat een park dat zó centraal in de stad ligt en dat voor zóveel Arnhemmers wordt gebruikt ontoegankelijk wordt gemaakt door onvoorspelbare beesten – hoe mooi ook- uit te zetten. Dat is gevaarlijk voor de mens èn deze beesten en daarom ongewenst. 
Zou de gemeente overwegen dit ook in park Sonsbeek te doen? Waarschijnlijk niet. Dan ook niet in Bakenhof.

Lees meer opmerkingen

29 reacties

 1. Wat goed om te lezen dat jullie hier zo constructief mee bezig zijn! En een uitstekend idee om twee stroken te creëeren en op die manier ieders belangen te behartigen. Ik hoop enorm dat jullie voorstel om de recreatiestrook door te trekken tot aan de John Frostbrug wordt geaccepteerd, omdat juist het grote rondje wandelen voor mij en vele anderen zo fijn is.

 2. Ik blijf erbij dat ik het geen goed idee vind om hier grote grazers te laten lopen. Ossen zijn toch prima. De grote grazers voelen zich prima in Meinderswijk. Ik sta elke keer weer verbaasd hoe de gemeente het volk voor de gek houdt.

 3. Het is prima zoals het is en dit vinden – zoals ik het in mijn omgeving hoor- de meeste omwonenden. Waarom een compromis? De ambtenaren die hier iets willen veranderen wonen hier niet. Nb. persoonlijk vind ik het ook onzin om hier “echte natuur” te willen maken het is midden in een stad als je denkt dat dit natuur is – of dat je er meer “natuur” van kan maken- dan sla je de plank goed mis. Geen compromissen gewoon wat de burger wil.

 4. Het wordt tijd dat de gemeente zich aan haar afspraken houdt die gedaan zijn in 2003 voor de bouw van Stadseiland. Uiterwaard De Bakenhof is en blijft voor de bewoners!

 5. Ik denk dat het pad (net voorbij het watertje) tussen de nelson mandela brug en de johnfrost brug betrokken moet worden bij het recreatiegebied. Hier lopen en fietsen veel mensen naar beide strantentjes/strandjes en kun je naar het verharde pad komen middels de hekken. De wijk het nieuwe Aa en alle nieuwbouw die daarbij komt zal daar veel gebruik van maken.

  1. Beste Josine,
   hier is ook over gesproken. Dit pad blijft en wordt zelfs verhard zodat de toegankelijkheid verbeterd. Dit was een voorstel van één van de mensen die mee deden aan een overleg en wordt overgenomen door de gemeente.

 6. Een dom en gevaarlijk plan van de gemeente. Hoe gevaarlijk is het als deze wilde dieren ontsnappen omdat het hek kapot is? Wil je deze gevaarlijke dieren in de woonwijk?
  Hoe gevaarlijk is een op hol geslagen kudde als er mensen wandelen?
  Grote grazers horen in grote natuurgebieden, niet in kleine en smalle struin/rivier paden zoals de Stadsblokken en de Bakenhof!

 7. Gelukkig dat jullie hier zo goed mee bezig zijn. Dit gebied en Meinerswijk is heerlijk om te wandelen. Zeker als je in een tijd als corona thuis werkt en dan even een lange ronde kunt wandelen of hardlopen. Zou toch jammer zijn als dat allemaal beperkt wordt of maar een klein stukje te benaderen zou zijn.

 8. Fijn dat de werkgroep voor de belangen van de bewoners op komt, hun voorstel is niet ideaal maar zeker beter dan dat van de gemeente. Wellicht kunnen de plannen worden uitgesteld tot het moment dat de runderen en paarden daadwerkelijk via de Huissense en Gentse uiterwaarden richting Duitsland kunnen (door de rivier zullen ze Duitsland echter nooit bereiken). Dat scheelt nu enorme kosten die we als gemeentelijke belastingbetaler moeten opbrengen om een corridor aan te leggen voor de mensen richting John Frostbrug en voor de runderen en paarden naar de Sacharovbrug. Voor die beesten een gebiedje van niks, voor de bewoners een bijzonder waardevol gebied. Herstel de afrastering dwars over de uiterwaarden bij de John Frostbrug en laat de situatie, inclusief de huidige ossen tot het moment dat het natuurgebied daadwerkelijk kan worden doorgetrokken naar het oosten. Vanaf dat moment kan het voorstel van de werkgroep worden uitgevoerd.

 9. De verdeling van het gebied in zoveel zones lijkt me géén goed idee. Veel te ingewikkeld. De scheiding tussen ‘recreatie’- en ‘groene’ zone is in feite een smal pad. Dat gaat niet werken of er moet weer een hekwerk worden aangebracht. Ook niet plezierig om te zien. En dan: wie met zijn hond wandelt wil een ontspannen rondje kunnen maken en niet de hond voortdurend moeten terugroepen, aanlijnen en weer loslaten. Daar gaat niemand – zelfs de braafste burger niet – zich aan houden. Het is voorspelbaar dat de gemeente er dan weer een blik boa’s en bekeuringen tegenaan gooit en dat het publiek dat na een week weer vergeten is. Laat het terrein zoals het nu is: vrij om in en uit te lopen voor iedereen, met of zonder hond. En een paar vriendelijke ossen.

 10. Het voorstel van de werkgroep is overduidelijk beter en meer weldoordacht dan dat van de gemeente. Maar feitelijk blijft de hele discussie een ontzettend vreemde/onnodige. Er is geen goede reden om te willen wijzigen wat heden ten dage prima werkt in mijn optiek. Verbetering in algemene zin is mooi en nuttig natuurlijk. Maar het hele plan van de gemeente is geen verbetering.

 11. Allereerst een grote pluim voor al het werk dat al door jullie verzet is.
  Heeft de gemeente aangegeven waarom de de strandjes niet meer als recreatieve zone willen zien? Da zijn juist de plekken waar veel mensen recreëren. Wat is daarnaast de visie op de huidige losloopzone voor honden op de banddijk? Voor bewoners van Malburgen west en oost zou het heel jammer zijn als ze straks eerst naar de stadseilanden moeten om met de hond los te kunnen wandelen.
  Er zijn dan ook veel voordelen in het plan zoals het door de werkgroep is gepresenteerd t.o.v. de huidige situatie. Een daadwerkelijk losloopzone voor honden bij de nevengeul en eventuele strandjes die voor honden toegankelijk zijn, en daarnaast recreatiestranden die door bewoners gebruikt kunnen worden zonder (over)last van de grazers. Het vervangen van de losloopzone voor een losloopstrand bij de John Frostbrug, maakt de situatie op de banddijk een stuk veiliger, zonder dat bewoners van malburgen moeten inleveren op losloopgebieden.

  Zou het om versnippering te voorkomen een idee zijn om (vanaf links gezien) C1 iets groter te maken, en dan gebied A en C2 samen te voegen tot Gebied A. Hierdoor komt er iets meer ruimte voor recreanten die op hun gemak van de natuur en de rijn willen genieten, en zijn er niet al te veel losse deelgebieden met eigen regels. Dat zou de handhaving ook ten goede komen: Honden zijn los toegestaan op de lage dijk bij de nevengeul en op een omheind stuk strand bij de John Frost brug. Het tussengelegen strand zijn honden niet toegelaten. Ze mogen wel aangeleind over het fietspad, zodat de verschillende gebieden met elkaar in verbinding blijven staan.

 12. Fijne dat er door onze reactie eindelijk meegedacht mag worden. Ook ik heb bedenkingen bij de grote grazers die toch een stuk wilder zijn dan de ons bekende ossen.
  Lees hierboven al een vraag wat er gebeuren kan mocht er een hek/afrastering stuk zijn, daar heb ik nog een vraag over want de huidige afrastering lijkt mij absoluut niet voldoende voor deze grote grazers. Hierom zou ik ook liever de huidige situatie laten voortbestaan, recreatie, wandelen en hond uitlaten kan dan gewoon prima.

  mvg Anna

 13. Werkgroep doet prima zijn best.Maar waarom moet er uberhaupt een werkgroep aan te pas komen ;omdat de gemeente Arnhem ( in dit geval de wethouder) zo nodig iets ,wat goed functioneerd, wil veranderen? Waarom zo nodig grote grazers introduceren ; voor liefhebbers hiervan die kunnen naar o.a. Meinerswijk .Onze onvolprezen wethouder woont waarschijnlijk niet eens in Malburgen. Ik ben er van overtuigd dat de echte Malburger,die veel gebruikt maakt van
  dit gebied en daar ben ik er een van, niets liever wil dan alles bij het oude laten. De gemeente moet eens leren naar de burger te luisteren i.pl.v. andersom! Ben heel benieuwd hoe dit gaat uitpakken maar ik vrees ……

 14. Ik vind het losloopgebied voor de honden nogal beperkt. Als je ziet hoeveel honden er plezier beleven aan het uiterwaardenstuk ter hoogte vd Fanny BK zou het mooi zijn als dat stuk groen ook geel gaat worden.

 15. Op zich wel goed dat jullie proberen nog iets te maken van het ronduit belachelijk gemeenteplan maar:
  WAAROM?? moet het perse veranderen. Waarom is een gemeente zo eigenwijs om een gebied wat goed functioneert als sociale ruimte voor mensen die op elkaar gepakt zitten in een armoedige volkswijk te willen veranderen (waarmee ze nog meer problematiek in die wijk over zichzelf afroepen). Is de enige motivatie serieus de natuurstrook naar Duitsland?(die er hoogstwaarschijnlijk nooit komt ). Ongelooflijk triest dit, er zijn geen woorden die voldoende uitdrukking geven aan zo’n wanstaltig beleid.
  Als natuurliefhebber zeg ik: Het relatief kleine aantal “grote grazers” heeft hier al een prachtig (zo niet het grootste) gebied (Meinerswijk) tot hun beschikking. De mensenmassa (al dan niet met hond) niet en dat wordt dus nog kleiner. De verhouding in bevolkingsdichtheid grazers/mensen is totaal uit balans!
  Vergeet bovendien niet dat ook ten westen van de Frostbrug een heel groot gedeelte straks afgepakt wordt door de bebouwing stadsblokken. Daar ben je nu, ook met een (loslopende) hond niemand tot last. Als daar honderden wooneenheden met infrastructuur etc. staan is het ook daar afgelopen met een stukje vrijheid en ruimte. Want let op het gecultiveerde duinlandschap wat daar in de plannen staat wordt straks ook verboden terrein voor honden.
  Kortom: eerst een groot goed werkend gebied helemaal willen afpakken en na protest gaan zitten dimdammen over waar wel of niet recreatiezones. Beeld je ook eens in wat dit straks voor de handhavers betekend. De discussies die door de versnippering ontstaan: hier wel; daar niet ; hier alleen doorsteek etc.etc.
  Hier wordt per saldo niemand beter van (ook de grote grazers niet) maar wel iedereen slechter.

  Twee opmerkingen bij jullie plan:
  1.Ruimte A tussen twee ruimtes C is niet handig en gaat in de praktijk niet werken (daar snapt letterlijk geen hond iets van). Waarschijnlijk beter en praktischer om een aaneengesloten ruimte C en idem voor A te creëren.
  2.De doorsteken van lage fietspad/strandjes naar de dijk staan ingetekend op 2 onlogische locaties. Er zijn nu 3 plekken waar dit kan en waar je dan op de dijk ook gelijk aansluiting hebt met aan de andere (zuid)kant van de dijk een trap en pad naar het park of een pad naar de Veerpolderstraat (langs het “boerderijtje” van Willems). Waar ze op de dijk omhoog komen willen ze aan de andere kant naar beneden en dan krijg je olifant paadjes, zwerfvuil ,vernieling en overlast in het park en je kan wachten op gedoe vanwege overlast voor de bewoners van de appartementen.

 16. 1. Ik vind het onnodig dat er wat moet veranderen en heb véél liever dat het gewoon blijft zoals het is. Echt onzin, meinerswijk is groot zat, hou het gewoon zoals het is.

  2. Als het dan echt zo nodig moet veranderen, vind ik het plan leefbaar, alleen, het beste strandje voor de hondjes waar ze veilig het water in kunnen, is nu precies een waar ze dan niet mogen komen…… Ergens snap ik dat in de zomervakantie met 30 graden; dan zit dit inderdaad vol, maar die andere 50 weken is er niemand, dus snap ik niet waarom het dan niet zou mogen.
  3. losloop zonde bij nevengeul kan ik natuurlijk alleen maar aanmoedigen, hoe meer, hoe beter.

 17. Ik ondersteun de mening van Twan Verheijen hierboven:
  “Fijn dat de werkgroep voor de belangen van de bewoners op komt, hun voorstel is niet ideaal maar zeker beter dan dat van de gemeente. Wellicht kunnen de plannen worden uitgesteld tot het moment dat de runderen en paarden daadwerkelijk via de Huissense en Gentse uiterwaarden richting Duitsland kunnen (door de rivier zullen ze Duitsland echter nooit bereiken). Dat scheelt nu enorme kosten die we als gemeentelijke belastingbetaler moeten opbrengen om een corridor aan te leggen voor de mensen richting John Frostbrug en voor de runderen en paarden naar de Sacharovbrug. Voor die beesten een gebiedje van niks, voor de bewoners een bijzonder waardevol gebied. Herstel de afrastering dwars over de uiterwaarden bij de John Frostbrug en laat de situatie, inclusief de huidige ossen tot het moment dat het natuurgebied daadwerkelijk kan worden doorgetrokken naar het oosten. Vanaf dat moment kan het voorstel van de werkgroep worden uitgevoerd.”

  WIE VOLGT!!!!

 18. Het zou fijn zijn als het natuurgebied gewoon blijft zoals het nu is. De meeste mensen zijn nu erg tevreden. En er zijn veel hondenliefhebbers in de wijk die daar graag een wandeling maken.

 19. Mijn complimenten voor al het werk dat door de werkgroep is verricht.
  Het blijft voor mij een onverteerbare zaak dat er in de uiterwaarden grote grazers zouden komen. Er is veel te weinig ruimte!!
  De ossen die er nu lopen zijn erg op hun gemak. Waar blijven deze ossen als hier grote grazers gaan lopen?
  Ik vraag me ook af hoe het voor de mensen zal zijn wanneer men gebruik maakt van de toegang tot de uiterwaarden via de trappen die aan de dijk liggen? Kom je dan de grote grazers tegen?
  In Nijmegen aan de Waal zijn er veel negatieve ervaringen met de konikspaarden. Mensen gaan deze dieren aanhalen en voeren en na een tijdje dringen deze paarden zich aan de mensen op die daar totaal niet van gediend zijn.
  Het is echt vragen om moeilijkheden om in de uiterwaarden grote grazers te laten lopen.
  Laat ze blijven waar ze zijn!!
  Het idee om diverse plekken langs de Rijn te gaan creëren waar men wel of niet de hond los mag laten lopen of onder controle, is ronduit belachelijk.
  Daar gaan mensen zich echt niet aan houden.
  De toegankelijkheid van de uiterwaarden zoals dit nu is, was voor ons een belangrijke reden om in Malburgen te gaan wonen.
  Wij zien de uiterwaarden als onze achtertuin.
  Onze idylle zal worden verstoord als het plan van de gemeente wordt doorgevoerd!
  Ik vraag me werkelijk af wat de echte reden is om de situatie te veranderen.
  Welke belangen spelen er?
  Ik wens de werkgroep veel succes, en hoop van harte dat er niets gaat veranderen.
  José Buijs

 20. De plassen nu in de groene zone aan weerszijden van de Frostbrug trekken veel recreanten. Rijkswaterstaat verbied zwemmen in de Rijn! Waarom zitten die plassen niet bij het recreatiedeel. Mn voor kleineren is deze plas een uitstekend alternatief. Minder kans op verdrinking en weg van de stroming van de rivier! Kijk maar eens op een mooie dag deze maand!

 21. Prima plan van de werkgroep.
  Beter:
  Het gebied laten zoals het is.
  Mensen, dieren en natuur hebben er organisch een balans gevonden.
  Deze niet verstoren.

 22. Wat mij betreft is elke variant die meer lijkt op de huidige situatie beter. Het liefst gewoon laten zoals het is, mensen zijn hier aan gewend en het functioneert volgens mij prima. Ik voorzie wel wat onduidelijkheid en misschien onrust bij verdelingen in zones. De hele ruimte, vanaf de dijk tot aan de John Frost en ook Mandela-brug, is één logische route geworden voor veel mensen. Als er dan ‘halverwege’ opeens een andere invulling/functie van de ruimte is, kan dat wel lastig worden.

 23. Hoewel ik met respect naar het voorstel kijk vind ik het toch te versnipperd en voorzie ik onduidelijkheid. En gemor omdat mensen zich niet aan de zones gaan houden.
  Ik ben het eens met de mening van T. Verheijen en D. Dullaert, wachten totdat er echt meer ruimte voor grote grazers is.
  Voor nu: houden zoals het is!

 24. Een goede aanvulling van de werkgroep. Ik ben het er nog eens extra mee eens, want wat als hondeneigenaren niet meer van de John Frost naar het rondje kunnen lopen? Dan gaan ze over de Bandijk, waardoor het voor fietsers hier nog gevaarlijker wordt om te fietsen.

 25. Geen grote grazers hier, de grootste ongelukken krijg je ervan!
  Een hele woonwijk (stadseiland) is er gekomen, waar eerst een mooi park was om te wandelen. We willen nog wat overhouden om te wandelen!

 26. Bij het stemmen heb ik zojuist geklikt op twee zones , goed idee, maar ik vind het voorstel van de bewonersgroep veel beter. Kan ik mijn stem nog veranderen?

 27. Ik krijg sterk de indruk dat de gemeente vindt dat het promoten van grote grazers (bv konikspaarden) belangrijker is dan de wil (lees: het belang) van de rechtstreeks betrokkenen (de bewoners).
  Heeft iemand gevraagd of er grote grazers mochten komen, ik denk het niet. Deze beesten horen niet thuis op een zo klein stukje land, waar nu veel gerecreëerd wordt, vooral door hondenliefhebbers. Vind de gemeente het belang van grazers belangrijker dan het plezier van de burgers? Weer zo’n bemoeienis van hogerhand waar niemand op zit te wachten. Mijn advies: blijven zoals het is of anders ZO WEINIG MOGELIJK veranderen.

Je kunt hieronder reageren op dit bericht

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Delen op Facebook
Gebruikersgroepen
We hebben ons ingezet om een plan te maken dat recht doet aan veel verschillende soorten gebruikers en uiteenlopende belangen.
Begin recreatieve zone
Vanaf de John Frostbrug begint de recreatieve zone
De afrastering aan de rechterkant kan doorgezet worden tot aan het eerste bruggetje over de nevengeul.
Het veerooster is hier dan niet meer nodig en kan worden hergebruikt bij het eerste bruggetje.
De recreatieve zone zie je hier aan de linkerkant van het fietspad. Breedte circa 35 meter.
Dit is ongeveer in het midden van de 900 meter lange strook.
De recreatieve zone bij het eerste bruggetje.
Aan de andere kant begint de lage dijk tussen nevengeul (rechts) en Rijn.
Recreatief gebruik
Recreatief gebruik
Recreatief gebruik
Recreatief gebruik