Verslag hoorzitting Biomassacentrale

Afgelopen vrijdag 27 september was het zover, de hoorzitting over het bezwaarschrift tegen de vergunning voor de uitbreiding van een bijgebouw voor een biomassacentrale op de Kleefse Waard. Dit voorjaar heb ik, net als vele andere bewoners uit de wijk Stadseiland, bezwaar gemaakt. Ik wilde graag meer doen dan alleen bezwaar maken op papier, helemaal omdat wij zogenaamd geen belanghebbenden zouden zijn en dat ons bezwaar niet ontvankelijk is. Dé kans om te laten zien dat een grote groep Arnhemmers tegen de komst van deze biomassa centrale is.
Juridisch gezien staan we er misschien niet goed voor. Toch, zoals ook de Gelderlander rapporteerde, leverde de zitting voor ons als tegenstanders nog een aantal interessante vragen op voor de commissie rechtsbescherming. Ook de morele boodschap is goed overgekomen tijdens de hoorzitting dankzij de vele sprekers, waaronder ook Helene Helsloot en Otto Munters namens de bewonersvereniging. Er werd een sterk appèl gedaan op de commissie om verder te kijken dan alleen naar het juridische kader.
 
De gemeente is al overstag: wat hun betreft gaat de centrale niet open. Maar zij gaan hier niet meer over: het ligt nu bij de Provincie. Laten we hopen dat door het vertragen van deze vergunning er genoeg tijd is gewonnen om de Provincie van gedachten te laten veranderen. En wie weet helpt de commissie Remkes ons ook hierbij, doordat in het advies ‘Niet Alles Kan’ is aangegeven dat voor kleinere centrales nader onderzocht moeten worden of deze niet zorgen voor het neerdalen van stikstof op nabijgelegen Natura2000-gebieden (de uiterwaarden langs de Nederrijn bijvoorbeeld).
 
Het is nu afwachten of alle inspanningen het gewenste resultaat oplevert; over 6 weken weten we meer. In ieder geval bedankt Helene en Otto voor het spreken namens de bewonersvereniging: petje af!
 
Judith Doorn
Fanny Blanker-Koenstraat 5

Ik sta hier namens de bewonersvereniging Stadseiland en daarnaast ben ik gemachtigd door 20 bewoners van onze wijk om namens hen te spreken.
 
In juli 2016 heeft de bewonersvereniging een zienswijze ingediend tegen de vergunning voor de biomassacentrale. Al onze argumenten en ongerustheid werden ongegrond verklaard. In 2016 leek een biomassacentrale nog een goede stap in de energie-transitie te zijn, daarom waren we toen niet fel tegen en zijn niet in beroep gegaan.
 
In 2018 bracht het RIVM echter een alarmerend rapport uit waaruit bleek dat stook van hout voor energie-opwekking zorgt voor een grote toename van fijnstof. Fijnstof is schadelijk voor de gezondheid van met name kinderen, longpatienten en ouderen.
Dat is voortschrijdend inzicht nr. 1
 
Ook werd bekend dat er een rekenfout was gemaakt. Het stoken van biomassa is pas op zeer lange termijn klimaatneutraal, omdat bomen die opgestookt worden CO2 uitstoten (meer dan gas zelfs), maar de bomen die plaatsvervangend geplant worden pas na vele decennia evenveel CO2 kunnen opnemen. De provincie gaat er vanuit dat de biomassacentrale de komende 12 jaar een belangrijke rol heeft in de energietransitie. Deze termijn is veel korter dan de termijn waarin het stoken van biomassa klimaatneutraal kan zijn. Een grote toename van CO2 is dus het gevolg van het in gebruik nemen van  de centrale.
Dat is voortschrijdend inzicht nr. 2
 
Alle bewoners die ik vertegenwoordig zijn door de provincie als niet belanghebbend en daardoor niet ontvankelijk verklaard omdat de afstand tot de centrale te groot zou zijn. Het gaat bij onze bewoners om een afstand van 900 tot 1300 meter. Buiten kijf staat dat de centrale gaat bijdragen aan stank en giftig fijnstof. Ons land heeft al veel te lijden van een fijnstofdeken die voor een aanzienlijk deel uit het buitenland komt. Bij onze wijk komt daar nog veel fijnstof bij van de drukke Pleijroute. Hoe kan de Provincie er van uitgaan dat de extra bijdrage aan fijnstof van de centrale niet verder komt dan 600 meter?
 
Wij vinden het dan ook zeer onterecht dat de 66 bezwaarschriften van bewoners uit onze wijk Stadseiland niet ontvankelijk zijn verklaard vanwege een te grote afstand. In de verste uithoek van onze wijk is deze niet meer dan 1326. Ik verzoek de commissie dan ook om alle bewoners uit onze wijk als belanghebbend te kenmerken.
 
Ook de gemeenteraad van Arnhem is nu van mening dat er zoveel nieuwe feiten zijn over de uitstoot van biomassacentrales dat het noodzakelijk is om de verleende vergunning opnieuw te beoordelen.
De vergunning waar we het vandaag over hebben kan zolang maar beter in de wacht worden gezet.
 
Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald!
 
 
 

Ik sta hier namens de bewonersvereniging Stadseiland en daarnaast ben ik gemachtigd door 20 bewoners van onze wijk om namens hen te spreken.
 
In juli 2016 heeft de bewonersvereniging een zienswijze ingediend tegen de vergunning voor de biomassacentrale. Al onze argumenten en ongerustheid werden ongegrond verklaard. In 2016 leek een biomassacentrale nog een goede stap in de energie-transitie te zijn, daarom waren we toen niet fel tegen en zijn niet in beroep gegaan.
 
In 2018 bracht het RIVM echter een alarmerend rapport uit waaruit bleek dat stook van hout voor energie-opwekking zorgt voor een grote toename van fijnstof. Fijnstof is schadelijk voor de gezondheid van met name kinderen, longpatienten en ouderen.
Dat is voortschrijdend inzicht nr. 1
 
Ook werd bekend dat er een rekenfout was gemaakt. Het stoken van biomassa is pas op zeer lange termijn klimaatneutraal, omdat bomen die opgestookt worden CO2 uitstoten (meer dan gas zelfs), maar de bomen die plaatsvervangend geplant worden pas na vele decennia evenveel CO2 kunnen opnemen. De provincie gaat er vanuit dat de biomassacentrale de komende 12 jaar een belangrijke rol heeft in de energietransitie. Deze termijn is veel korter dan de termijn waarin het stoken van biomassa klimaatneutraal kan zijn. Een grote toename van CO2 is dus het gevolg van het in gebruik nemen van  de centrale.
Dat is voortschrijdend inzicht nr. 2
 
Alle bewoners die ik vertegenwoordig zijn door de provincie als niet belanghebbend en daardoor niet ontvankelijk verklaard omdat de afstand tot de centrale te groot zou zijn. Het gaat bij onze bewoners om een afstand van 900 tot 1300 meter. Buiten kijf staat dat de centrale gaat bijdragen aan stank en giftig fijnstof. Ons land heeft al veel te lijden van een fijnstofdeken die voor een aanzienlijk deel uit het buitenland komt. Bij onze wijk komt daar nog veel fijnstof bij van de drukke Pleijroute. Hoe kan de Provincie er van uitgaan dat de extra bijdrage aan fijnstof van de centrale niet verder komt dan 600 meter?
 
Wij vinden het dan ook zeer onterecht dat de 66 bezwaarschriften van bewoners uit onze wijk Stadseiland niet ontvankelijk zijn verklaard vanwege een te grote afstand. In de verste uithoek van onze wijk is deze niet meer dan 1326 meter. Ik verzoek de commissie dan ook om alle bewoners uit onze wijk als belanghebbend te kenmerken.
 
Ook de gemeenteraad van Arnhem is nu van mening dat er zoveel nieuwe feiten zijn over de uitstoot van biomassacentrales dat het noodzakelijk is om de verleende vergunning opnieuw te beoordelen.
De vergunning waar we het vandaag over hebben kan zolang maar beter in de wacht worden gezet.
 
Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald!
 
 
 

Ik voer het woord namens mezelf en namens de 17 inwoners van stadseiland die mij daartoe gemachtigd hebben. Ik kan wel zeggen dat wij erg verbaasd zijn over de reactie van de provincie op onze bezwaren. De retoriek van de provincie in het bezwaarschrift kan onze angsten niet wegnemen. Sterker nog, het bevestigt onze vermoedens.  Nader, beter onderzoek met de kennis van nu over bijvoorbeeld Co2 uitstoot van biomassacentrales zou moeten worden toegepast, niet de kennis van meerdere jaren geleden. De ontwikkelingen gaan immers snel. Wij vragen de bezwarencommissie dan ook hierin mee te gaan en de uitspraak te doen dat de provincie rekening moet houden met huidige kennis om een overwogen besluit te kunnen nemen. En met betrokkenheid van ons als omwonenden en inwoners van Gelderland bij iedere stap die de provincie zet ten aanzien van de biomassa centrale.

En dan merkt de provincie ons aan als niet belanghebbende?? Belanghebbende is diegene wiens belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken. Vanwege een bepaling van de Raad van State waar het toch wel degelijk gaat over gevolgen van enige betekenis als geur, geluid, risico en dergelijke. Het bestaat niet dat als er zoveel hout wordt verbrandt 24 uur per dag, wij daar geen milieugevolgen van ondervinden als geluid, luchtkwaliteit, bodemkwaliteit en verkeerslawaai. Als er zoveel extra vrachtwagens gaan rijden, rijden deze ook in onze leefomgeving. Een van de redenen dat ons woongebied ongezond is, is de vele wegen om ons heen. Veolia gaat met de vrachtwagens met hout deze wegen, en dus onze leefomgeving, meer belasten. En daarbij komt er fijnstof, Co2 en ik weet niet wat allemaal in de lucht. Die stoffen houden zich niet aan een juridische grens van een paar honderd meter, maar gaan waar ze gedragen worden. Dus ook richting onze wijk en ook meer dan 1000 meter verderop. Anders hadden we in Nederland al wel nagedacht over woonzones die fijnstof/stikstofvrij kunnen zijn en zones waar de uitstoot plaatsvindt toch?  Ze zijn dan wellicht onzichtbaar die stoffen, ze zijn er wel degelijk! Wij vinden dan ook dat wij in deze belanghebbend en ontvankelijk zijn.

De gezondheidsschade komt pas jaren later, als het kwaad al geschied is en wij met lege handen staan. En daarbij is de overheid, en dus de provincie, wettelijk verplicht om voor een veilige en gezonde leefomgeving te zorgen voor de burgers. De provincie behoort tot overheid, maar schaadt in deze situatie de gezondheid van vele burgers!
De reactie op bezwaar 9 bijvoorbeeld:
Er is geen overzicht van de wijzigingen opgenomen bij de nu voorliggende omgevingsvergunning, omdat er geen sprake is van wijzigingen van de omgevingsvergunning voor milieu activiteiten van 16 juni 2016. Hè??? Maar er is wel meer kennis over de consequenties van de milieuactiviteiten die gaan plaatsvinden, dan er in juni 2016 waren. Voor ons als inwoners is het belangrijk dat die wel meewegen, omdat die veel meer helderheid geven over de daadwerkelijke effecten op onze leefomgeving,  bestaan deze ontwikkelingen voor de provincie domweg niet? Wil de provincie deze kennis bewust negeren? Waarom wil de provincie onze zorgen niet serieus nemen?
Als ze ons en onze leefomgeving en onze zorgen daaromtrent serieus zouden nemen, dan had het de provincie gesierd met ons in gesprek te gaan hierover en daarmee de maatschappelijke discussie aan te zwengelen. Door de huidige opstelling van de provincie voelt het voor ons als inwoners dat de provincie bewust kiest voor de biomassacentrale en de negatieve consequenties voor onze gezondheid en leefomgeving en woongeluk daarmee bewust laat gebeuren.

Onze zorgen zijn echt en terecht, en toch worden wij op juridische gronden keurig op grote afstand gezet. Het voelt respectloos, de inwoners waar toch heel veel van gevraagd wordt door de overheid, tellen nu even niet mee, omdat dat juridisch mogelijk is. Waar is dan het moreel van de provincie om het beste te willen voor iedereen? Om toch nog te kijken, met Veolia en omwonenden, naar alternatieven die passend zijn voor alle partijen. Want die zijn er vast wel. Er is al heel veel ontwikkeld op het gebied van echte duurzaamheid!

Als laatste stelt de provincie (onder bezwaar 40) zeer autoritair: dat het aan de bezwaarden is om lopende procedures, waaronder aanvragen om omgevingsvergunningen, in de gaten te houden en desgewenst de openstaande rechtsmiddelen in te zetten. Dat was zo, jazeker en juridisch zal dit zo zijn. Maar als je bewust met een procedure de leefomgeving willens en wetens negatief gaat beinvloeden, vinden wij het een morele plicht van de provincie om betrokkenen te informeren, zodat zij ook in staat worden gesteld om te kunnen reageren. Gemeenten doen dat ook steeds meer, gewoon omdat ze gedragen willen in de samenleving. Het zou de provincie sieren ook zo te handelen!

Terwijl wij als wijk juist met de gemeente bezig zijn de biodiversiteit te versterken, dat we in de wijk met inwoners groene daken leggen en veel huizen zonne-energie hebben en we als wijk gezamenlijk afval uit de natuur halen. Omdat wij onze verantwoordelijkheid willen dragen als wijk voor onze eigen leefomgeving. Wij als wijk groeien mee met ontwikkelingen, nu jullie als instituties nog!!!! KOM NU IN BEWEGING en stop met het verkopen van mooie praatjes. Pak jullie verantwoordelijkheid.

Je kunt hieronder reageren op dit bericht

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Delen op Facebook
Gebruikersgroepen
We hebben ons ingezet om een plan te maken dat recht doet aan veel verschillende soorten gebruikers en uiteenlopende belangen.
Begin recreatieve zone
Vanaf de John Frostbrug begint de recreatieve zone
De afrastering aan de rechterkant kan doorgezet worden tot aan het eerste bruggetje over de nevengeul.
Het veerooster is hier dan niet meer nodig en kan worden hergebruikt bij het eerste bruggetje.
De recreatieve zone zie je hier aan de linkerkant van het fietspad. Breedte circa 35 meter.
Dit is ongeveer in het midden van de 900 meter lange strook.
De recreatieve zone bij het eerste bruggetje.
Aan de andere kant begint de lage dijk tussen nevengeul (rechts) en Rijn.
Recreatief gebruik
Recreatief gebruik
Recreatief gebruik
Recreatief gebruik