Petitie “Uiterwaard toegankelijk voor iedereen”, wat is er mee gebeurd?

Update 14 maart, goed nieuws!  
Afgelopen donderdagavond was er weer een overleg tussen de werkgroep en de gemeente. 

Het goede nieuws is dat er overeenstemming is over de lage dijk met fietspad tussen nevengeul en Rijn, het stuk tussen de twee kleine bruggetjes over de nevengeul. Daar komen straks geen runderen en paarden te lopen en blijven honden aan de lijn welkom. Aan weerszijden komt een extra veerooster met klaphek. Dus een “rondje” over de lage dijk wordt een veilige route die ook met de hond kan worden gelopen. 

Nog geen overeenstemming is er over de rest van ons voorstel. Volgens de gemeente zou een losloopgebied /hondenzwem strandje bij de John Frostbrug voldoende zijn, naast een nieuw losloopgebied in het park. De rest van de uiterwaard wordt dan grote grazersgebied met hondenverbod. Ook het lage fietspad richting John Frostbrug hoort daarbij. 
Wij hebben dat afgewezen omdat dat strandje alleen via de brug of het evenemententerrein bereikbaar zou zijn, dus praktisch zo goed als onbereikbaar vanuit Malburgen Oost. Hierover gaat de gemeente weer nadenken. En over een week of 4-6 wordt het overleg met ons vervolgd.
 
De gemeente doet dit overleg met een vijftal leden van de werkgroep: Peter Jansen, Peter Berendsen, Annemiek Brand, Ferry de Bruin en Otto Munters. Als we in dit kleine overleg overeenstemming bereiken, of niet verder komen, komt er weer een overleg met een bredere groep bewoners. Daarvoor zijn alle bewoners van Malburgen die mee willen denken uitgenodigd. 
Heb je vragen of opmerkingen?  Wil je meedoen aan het volgende brede overleg? Laat het weten, via de reactiemogelijkheid onderaan deze pagina.

Wat hieraan vooraf ging:

Begin november waren wij uitgenodigd voor een gesprek met wethouder Bouwkamp en twee medewerkers van gemeente Arnhem. Bij die gelegenheid hebben we ook de petitie aangeboden. Op dat moment was deze ondertekend door 917 bewoners die met opmerkingen in de petitie hun bezwaren vaak duidelijk hebben onderbouwd. Deze opmerkingen zijn ook gezien en gelezen door de wethouder en haar medewerkers, bleek tijdens het onderhoud.

De wethouder erkende volmondig dat de communicatie over de nieuwe beheersvisie voor de zuidelijke uiterwaarden onvoldoende is geweest en dat bewoners van Malburgen tot nu toe te weinig inspraak hebben gehad. Ze beloofde dat daar alsnog ruimte voor gaat komen. De gemeente gaat met bewoners overleggen hoe het beheer en de inrichting van de uiterwaarden Groene Rivier en Bakenhof (tussen de Mandelabrug en de Sacharovbrug) eruit gaat zien.

We hebben afgesproken dat onze werkgroep “Uiterwaard toegankelijk voor iedereen” samen met een team van de gemeente een plan gaan uitwerken dat zowel tegemoet komt aan onze wensen als aan de uitgangspunten van de beheersvisie. Ook hebben we de toezegging gekregen dat, zolang wij in gesprek zijn met de gemeente, er niets gaat veranderen in het beheer van uiterwaard Bakenhof. Dit houdt in dat de openstelling van uiterwaard Bakenhof voor de konikspaarden en gallowayrunderen en het daarmee samenhangende hondenverbod wordt uitgesteld tot de inspraak en het overleg met bewoners is afgerond. 

In het eerste vervolggesprek met het team van de gemeente hebben we afgesproken dat zowel wij als de gemeente bij een volgend overleg met een aangepast plan komen waarbij de belangen van alle bezoekers van het gebied beter geborgd worden.

In onze werkgroep “Hou uiterwaard toegankelijk voor iedereen” hebben we een duidelijke visie ontwikkeld hoe onze wensen en de uitgangspunten van de Gemeente goed kunnen samengaan. Daarvoor hebben we gekeken wie de verschillende groepen gebruikers zijn en wat voor belangen deze hebben. De werkgroep kijkt dus niet alleen naar het belang van hondeneigenaren, maar heeft uitgebreid in kaart gebracht welke verschillende soorten gebruikers er zijn en wat hun verschillende behoeftes zijn. 

De visie van de gemeente is dat op lange termijn een aaneengesloten natuurgebied langs de Rijn ontstaat dat reikt van Pannerden tot Meinerswijk en verder landinwaarts. Konikspaarden, runderen en wild moeten daarin vrij kunnen bewegen. 
Maar wij vinden dat ook voor mensen het natuurgebied goed toegankelijk moet blijven. In het bijzonder geldt dat voor uiterwaard Bakenhof, waarvoor de gemeente in het verleden toezeggingen heeft gedaan dat het een uitloopgebied zou zijn voor bewoners van Malburgen. Dat geldt ook voor mensen met een handicap en hondenbezitters. 

We hebben een voorstel gemaakt waarin uiterwaard Bakenhof wordt ingedeeld naar gebruiksbehoefte: een strook voor het vee en een recreantenstrook. Voor de grote grazers, waaronder ook de konikspaarden, is de breedste strook bestemd. 
Voor recreanten, wandelaars, mensen met een handicap, fietsers en hondenbezitters, een smallere strook langs de Rijn, vanaf het lage fietspad tot aan de Rijn. Ook de lage dijk tussen nevengeul en Rijn hoort daarbij.

Dit kan worden gerealiseerd door een afrastering te maken langs het lage fietspad (aan de zuidkant daarvan) en doorgangen met veeroosters te maken in de aansluitingen van het fietspad naar de dijk voor de grote grazers. In de brede strook voor de grote grazers kan dan een hondenverbod gelden, met uitzondering van de doorgangen naar de recreantenstrook. Die zijn op 5 plaatsen te vinden: de 2 fietspaden waar deze van de Malburgse dijk naar beneden gaan en een drietal voetpaden. Deze paden, toegankelijk via opengaande hekken in de afrastering zijn er al, één in Malburgen West en 2 in Malburgen Oost. Wandelaars met honden kunnen hier dan via de kortste weg oversteken met hun hond aangelijnd. Een deel van de stranden met de naastgelegen strook, zowel oostelijk als westelijk van de bruggetjes over de nevengeul, kan worden aangewezen als losloopgebied.

Een en ander hebben we uitgewerkt  in een voorstel, waarin de stroken, afrasteringen, veeroosters en doorgangen ingetekend zijn (klik op de afbeeldinmg voor een vergroting). Op 6 februari jl kwamen we online weer bij elkaar met het team van de gemeente. Helaas had de gemeente haar huiswerk minder goed gedaan. De afspraak was: hoe kunnen we alle functies een plaats geven in dit unieke natuurgebied. Maar de gemeente kwam met een voorstel dat precies hetzelfde was als hetgeen in de beheersvisie stond. Met als enige aanvulling een losloopgebied voor honden in het park naast het sportterrein en een hoogwater vluchtplaats voor het vee in de weide van de ponyboer. Hierover waren we zeer teleurgesteld en de vergadering leverde aan het einde van de avond niet meer op dan weer een nieuwe afspraak voor een volgend overleg.

We hebben daarna de wethouder op de hoogte gesteld. Deze had in het eerste overleg met haar al te kennen gegeven dat we tussentijds een beroep op haar konden doen als dat nodig zou zijn. Eind maart is het vervolgoverleg en we hebben gehoord dat de wethouder er bij haar medewerkers op aan heeft gedrongen om serieus naar ons voorstel te kijken. We zijn benieuwd wat daar uitkomt!

Overigens is het overleg met de gemeente nu breder dan alleen met de kerngroep van de petitieopstellers. Na een oproep in Malburgen.nl hebben meerdere bewoners uit het gebied te kennen gegeven mee te willen denken en praten over het plan voor de uiterwaarden. Zij zijn nu ook vertegenwoordigd in het overleg met de gemeente.

Lees hier het hele voorstel (PDF).

Petitie
In de bij de petitie gemaakte opmerkingen worden veel goed gemotiveerde en relevante bezwaren genoemd. Dat maakt het nog veel begrijpelijker dat het natuurbeheer van uiterwaard Bakenhof niet zomaar gelijkgesteld kan worden aan dat van Meinerswijk. Een gedifferentieerd beheer is noodzakelijk. 

De petitie loopt door en kan nog steeds ondertekend worden. www.petities.com/uiterwaardentoegankelijk 

Soms is het goed zoals het is en niet zinvol om te veranderen. Dat geldt voor de huidige situatie. Ruimte om honden uit te laten. Velen die kunnen genieten van de strandjes aan de Rijn. Een deel daarvan mensen die niet altijd de middelen of mogelijkheden hebben om naar een zwembad te gaan. Fiets- rolstoel- en scootmobiel toegankelijk. Genieten van de ossen. Resumerend: paarden in Meinerswijk en de prachtige uiterwaarden laten zoals het is!

Gemeente Arnhem, u vertegenwoordigt de burgers van onze mooie stad. Een transparant en democratisch besluitvormingsproces borgen behoort tot jullie plicht. Wat een onlogische keuze om de bestemming van dit smalle gebied te wijzigen waardoor met één hamerklop de zo fijne recreatiemogelijkheden van alle bewoners van Stadseiland weggevaagd worden. Juist het afgelopen half jaar was dit een geweldige plek om even naar buiten te gaan, een ander mens te ontmoeten waarbij voldoende afstand bewaard kon worden.

Bij de bouw van Stadseiland zijn parkjes verdwenen. De gemeente gaf toen aan dat de uiterwaarden een alternatief was voor wandelen en recreatie. De gemeente kan zich natuurlijk niet meer herinneren dat ze deze afspraak hebben gemaakt maar wellicht kunnen ze dit in notulen terug vinden. Als er straks paarden lopen kun je niet met je hond wandelen maar ook niet meer met kinderen en mindervalide in een rolstoel. Paarden komen nogal eens achter je aan weet ik uit ervaring. Waarom houdt de gemeente zo weinig rekening met de bewoners in de stad? Deze paarden en koeien horen hier niet eens thuis. Laat het jongvee van plaatselijke boeren in de uiterwaarden lopen zoals al jaren het geval is, zonder problemen.

Ik maak mij zorgen om het welzijn van kwetsbare bewoners in de wijk. Om uit hun isolement te komen en blijven maakt een grote groep Malburgse vrouwen van Marokkaanse origine dankbaar gebruik van de prachtige uiterwaarden Bakenhof om er een paar avonden per week en soms dagelijks te wandelen met elkaar. Wanneer dit straks niet meer mogelijk is, zullen de meesten van hen thuis blijven met alle gevolgen van dien voor hun gezondheid!

Ik onderteken omdat ik na 13 jaar in Spanje gewoond te hebben een appartement vlak bij de Rijn gekocht heb om met mijn rollator daar te kunnen wandelen met mijn kleine hondje en hier elke dag gebruik van maak!!!
Nu na bijna 2 jaar hier te wonen lees ik het bericht dat ik daar in de toekomst geen gebruik meer van kan maken!!! Heel triest als dit zou doorgaan!!!

Ik onderteken, omdat ik het niet goed vind dat een park dat zó centraal in de stad ligt en dat voor zóveel Arnhemmers wordt gebruikt ontoegankelijk wordt gemaakt door onvoorspelbare beesten – hoe mooi ook- uit te zetten. Dat is gevaarlijk voor de mens èn deze beesten en daarom ongewenst. 
Zou de gemeente overwegen dit ook in park Sonsbeek te doen? Waarschijnlijk niet. Dan ook niet in Bakenhof.

Lees meer opmerkingen

2 reacties

  1. Wanneer en hoe laat is het tweede gesprek met de gemeente gepland? Ik wil als bewoner van Stadeiland en niet-lid van de werkgroep hier ook graag bij aanwezig zijn. De gemeente geeft aan nu beter te willen communiceren met de bewoners van Malburgen. Nu wordt er alleen met de werkgroep gesproken. Het lijkt mij belangrijk dat ook bewoners met een andere mening gehoord worden?

  2. Beste Judith
    Niet alleen wij, maar ook de gemeente heeft onlangs een oproep gedaan aan bewoners van Malburgen om mee te denken over het gebruik van de uiterwaard. Deze oproep stond in het huis-aan-huis verspreide tijdschrift Malburgen.nl
    Daar hebben verscheidene bewoners op gereageerd en deze hebben ook geparticipeerd in de eerste brede overlegronde.
    Er komt een tweede brede overlegronde, wanneer is nog niet bekend. Als je de berichtgeving volgt in het buurtblog wordt je op de hoogte gehouden.

    Overigens heeft de werkgroep goed geluisterd naar alle verschillende meningen van bewoners en deze in het voorstel aan de gemeente verwerkt. Zie het artikel hierboven.

Je kunt hieronder reageren op dit bericht

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Delen op Facebook
Gebruikersgroepen
We hebben ons ingezet om een plan te maken dat recht doet aan veel verschillende soorten gebruikers en uiteenlopende belangen.
Begin recreatieve zone
Vanaf de John Frostbrug begint de recreatieve zone
De afrastering aan de rechterkant kan doorgezet worden tot aan het eerste bruggetje over de nevengeul.
Het veerooster is hier dan niet meer nodig en kan worden hergebruikt bij het eerste bruggetje.
De recreatieve zone zie je hier aan de linkerkant van het fietspad. Breedte circa 35 meter.
Dit is ongeveer in het midden van de 900 meter lange strook.
De recreatieve zone bij het eerste bruggetje.
Aan de andere kant begint de lage dijk tussen nevengeul (rechts) en Rijn.
Recreatief gebruik
Recreatief gebruik
Recreatief gebruik
Recreatief gebruik