Petitie “Uiterwaard toegankelijk voor iedereen”, al meer dan 900 handtekeningen.

De petitie zal op 2 november worden aangeboden aan wethouder Cathelijne Bouwkamp. In de Gemeenteraad zijn vragen gesteld door Lea Manders van Centraal Arnhem, PvdA raadslid Eric Greving is ter plaatse komen kijken en Peter Jansen, lid van de werkgroep “Uiterwaard toegankelijk voor iedereen”, heeft ingesproken op een Raadsvergadering over de beheersvisie Zuidelijke Uiterwaarden. 

De activiteiten van de werkgroep, ingesteld door verontruste bewoners van Stadseiland en Malburgen, zijn niet onopgemerkt gebleven. Er hebben artikelen gestaan in de Gelderlander, de Arnhemse Koerier, in het huis aan huis verspreide wijktijdschrift Malburgen.nl en op regionale nieuwsmedia zoals Buurtenregio.nl en Arnhemdirect.nl.
Leden van de werkgroep hebben gesproken met de Wijkplatforms van Malburgen en er zijn brieven gestuurd naar de Gemeente en de Gemeenteraad. Ook denken andere Arnhemmers mee: in de hieronderstaande video compilatie van Arnhems Peil wordt een idee voor een oplossing geopperd en zie je Peter Jansen (na 8 minuten) en Lea Manders (na 2 minuten) aan het woord in de Gemeenteraad.

In de beheersvisie Zuidelijke Uiterwaarden wordt uitgelegd wat de plannen zijn voor de uiterwaard Bakenhof bij Malburgen. De grootste verandering zal zijn dat het gebied samengetrokken wordt met Meinerswijk en ook een gelijk beheer krijgt als Meinerswijk. Dit houdt onder andere in dat er in plaats van de ossen die er nu grazen, kuddes Konikpaarden en Gallowayrunderen zullen komen én dat er een compleet hondenverbod van kracht wordt. 

Veel mensen zijn in Malburgen komen wonen vanwege de prettige ligging. Niet te ver van het centrum, maar toch veel groen en ruimte om te wandelen in de uiterwaard, met of zonder hond. Een grote zorg van veel bewoners is dat het intensieve gebruik van het gebied door fietsers en wandelaars, waaronder ook kinderen, ouderen en mensen die minder goed ter been zijn, niet goed samengaat met de aangekondigde kuddes. Er is één pad door de uiterwaard en op sommige plekken is het stuk land nauwelijks 25 meter breed. Het is daardoor niet te vergelijken met Meinerswijk waar zoveel meer ruimte is. Bij uiterwaard Bakenhof is het onmogelijk om 25 meter afstand te houden én gebruik te kunnen maken van het stukje natuur pal naast de wijk.

In de kuddes lopen ook hengsten, stieren en jonge dieren mee. Het (beschermings) gedrag daarvan kan gevaarlijk zijn voor wandelaars, met name voor mensen die zich minder snel uit de voeten kunnen maken, zoals ouderen en gehandicapten. Ook kunnen Konikspaarden hinderlijk gedrag vertonen (achtervolgen en bijten) als ze gevoerd worden. Dat is moeilijk te voorkomen met het vooral in de zomer zeer intensief gebruik van de Rijnstrandjes en het wandelgebied. Er hebben al dergelijke  incidenten plaatsgevonden. Daarnaast worden bezitters van honden ernstig gedupeerd. Voor hen is de uiterwaard een belangrijk wandelgebied en biedt mogelijkheden om de hond te laten zwemmen. Daarom willen veel bewoners graag dat het beheer en de toegankelijkheid in uiterwaard Bakenhof blijft zoals deze nu is. De vriendelijke ossen die er nu grazen gaan goed samen met het huidige gebruik. 

Inspraakprocedure niet correct verlopen
Wat ook steekt is dat alleen via de sociale media het nieuws bekend is geworden. De gemeente heeft verzuimd om over de aangekondigde wijzigingen adequate voorlichting te geven en van inspraak is nauwelijks sprake geweest.
De nieuwe beheervisie en de impact daarvan zijn niet openlijk besproken met de bewoners van de wijk. De concept-beheersvisie met grote omvang werd slechts 9 dagen voordat er een informatieavond plaatsvond toegezonden aan de wijkplatforms van Malburgen en bewonersvereniging Stadseiland. Daarbij werd niet vermeld dat de voorgestelde wijzigingen in het beheer een grote impact voor bewoners tot gevolg zouden hebben. In het begeleidend schrijven werd juist gesteld dat bestaand beleid zou worden vastgelegd. Beleid dat vele jaren goed heeft gefunctioneerd. 

Het bestaande beleid voor uiterwaard Bakenhof
Na de dijkverlegging in 2002 werd de uiterwaard gezien als een belangrijke ontmoetingsplek voor Malburgen. Citaat uit een persbericht uit 2003, opgesteld door de Gemeente: “Vanuit de wijk is behoefte aan een groen uitloopgebied. Dat is hier mogelijk. Er moet een uitnodigend natuurgebied ontstaan … De uiterwaard wordt een ontmoetingsplek, die de sociale cohesie in de wijk moet bevorderen. Dit sluit goed aan bij het Ontwikkelingsplan en het programma Sociale Bouwstenen Malburgen”. 
Al die jaren heeft de uiterwaard als ontmoetingsplek zeer goed gefunctioneerd. Er is een mooi evenwicht ontstaan tussen enerzijds natuurgebied met begrazing door jongvee en ossen en anderzijds intensief gebruik door wijkbewoners en vele andere stadsbewoners. In het nieuw aangekondigde beheer zou de natuur met de grote grazers op de eerste plaats komen en recreatief gebruik zich daaraan maar moeten aanpassen blijkt uit de nieuwe beheervisie: “De mens komt op de tweede plaats”. 

Belofte aan bewoners
Een tweede belofte aan de bewoners van Malburgen werd gedaan toen in 2006 de wijk Stadseiland (grenzend aan Malburgen) werd aangelegd en daardoor veel recreatief groen moest verdwijnen. De uiterwaard zou dat voldoende compenseren zei de gemeente toen en een deel werd zelfs als speeluiterwaard aangemerkt. Belofte maakt schuld en veel bewoners van Malburgen vinden dan ook dat de pal aan de wijk grenzende uiterwaard niet van hen mag worden afgepakt.

Petitie
In de bij de petitie gemaakte opmerkingen worden veel goed gemotiveerde en relevante bezwaren genoemd. Dat maakt het nog veel begrijpelijker dat het natuurbeheer van uiterwaard Bakenhof niet zomaar gelijkgesteld kan worden aan dat van Meinerswijk. Een gedifferentieerd beheer is noodzakelijk. 

Teken de petitie vóór 3 november als je het hier mee eens bent, www.petities.com/uiterwaardentoegankelijk 

Soms is het goed zoals het is en niet zinvol om te veranderen. Dat geldt voor de huidige situatie. Ruimte om honden uit te laten. Velen die kunnen genieten van de strandjes aan de Rijn. Een deel daarvan mensen die niet altijd de middelen of mogelijkheden hebben om naar een zwembad te gaan. Fiets- rolstoel- en scootmobiel toegankelijk. Genieten van de ossen. Resumerend: paarden in Meinerswijk en de prachtige uiterwaarden laten zoals het is!

Gemeente Arnhem, u vertegenwoordigt de burgers van onze mooie stad. Een transparant en democratisch besluitvormingsproces borgen behoort tot jullie plicht. Wat een onlogische keuze om de bestemming van dit smalle gebied te wijzigen waardoor met één hamerklop de zo fijne recreatiemogelijkheden van alle bewoners van Stadseiland weggevaagd worden. Juist het afgelopen half jaar was dit een geweldige plek om even naar buiten te gaan, een ander mens te ontmoeten waarbij voldoende afstand bewaard kon worden.

Bij de bouw van Stadseiland zijn parkjes verdwenen. De gemeente gaf toen aan dat de uiterwaarden een alternatief was voor wandelen en recreatie. De gemeente kan zich natuurlijk niet meer herinneren dat ze deze afspraak hebben gemaakt maar wellicht kunnen ze dit in notulen terug vinden. Als er straks paarden lopen kun je niet met je hond wandelen maar ook niet meer met kinderen en mindervalide in een rolstoel. Paarden komen nogal eens achter je aan weet ik uit ervaring. Waarom houdt de gemeente zo weinig rekening met de bewoners in de stad? Deze paarden en koeien horen hier niet eens thuis. Laat het jongvee van plaatselijke boeren in de uiterwaarden lopen zoals al jaren het geval is, zonder problemen.

Ik maak mij zorgen om het welzijn van kwetsbare bewoners in de wijk. Om uit hun isolement te komen en blijven maakt een grote groep Malburgse vrouwen van Marokkaanse origine dankbaar gebruik van de prachtige uiterwaarden Bakenhof om er een paar avonden per week en soms dagelijks te wandelen met elkaar. Wanneer dit straks niet meer mogelijk is, zullen de meesten van hen thuis blijven met alle gevolgen van dien voor hun gezondheid!

Ik onderteken omdat ik na 13 jaar in Spanje gewoond te hebben een appartement vlak bij de Rijn gekocht heb om met mijn rollator daar te kunnen wandelen met mijn kleine hondje en hier elke dag gebruik van maak!!!
Nu na bijna 2 jaar hier te wonen lees ik het bericht dat ik daar in de toekomst geen gebruik meer van kan maken!!! Heel triest als dit zou doorgaan!!!

Ik onderteken, omdat ik het niet goed vind dat een park dat zó centraal in de stad ligt en dat voor zóveel Arnhemmers wordt gebruikt ontoegankelijk wordt gemaakt door onvoorspelbare beesten – hoe mooi ook- uit te zetten. Dat is gevaarlijk voor de mens èn deze beesten en daarom ongewenst. 
Zou de gemeente overwegen dit ook in park Sonsbeek te doen? Waarschijnlijk niet. Dan ook niet in Bakenhof.

Lees meer opmerkingen

Je kunt hieronder reageren op dit bericht

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.  

Delen op Facebook
Gebruikersgroepen
We hebben ons ingezet om een plan te maken dat recht doet aan veel verschillende soorten gebruikers en uiteenlopende belangen.
Begin recreatieve zone
Vanaf de John Frostbrug begint de recreatieve zone
De afrastering aan de rechterkant kan doorgezet worden tot aan het eerste bruggetje over de nevengeul.
Het veerooster is hier dan niet meer nodig en kan worden hergebruikt bij het eerste bruggetje.
De recreatieve zone zie je hier aan de linkerkant van het fietspad. Breedte circa 35 meter.
Dit is ongeveer in het midden van de 900 meter lange strook.
De recreatieve zone bij het eerste bruggetje.
Aan de andere kant begint de lage dijk tussen nevengeul (rechts) en Rijn.
Recreatief gebruik
Recreatief gebruik
Recreatief gebruik
Recreatief gebruik