Werkgroep opgericht: Hou uiterwaard toegankelijk voor iedereen!

Het bericht in de vorige nieuwsbrief dat Meinerswijk en uiterwaard Bakenhof worden samengetrokken tot één natuurgebied heeft veel aandacht getrokken. Het plan van de gemeente houdt in dat in plaats van de vriendelijke ossen die er nu grazen, er kuddes met Konikpaarden en Gallowayrunderen komen in de uiterwaard bij Stadseiland en Malburgen. Ook mag daar dan niet meer met honden worden gewandeld. 

Er zijn bewoners die geen bezwaar hebben tegen deze wijzigingen, maar er zijn ook mensen die wel bezwaren hebben of er dubbele gevoelens over hebben. Zij denken dat het intensieve gebruik van het gebied door fietsers en wandelaars, waaronder ook ouderen, mensen met een handicap en kinderen, niet goed samengaat met de aangekondigde kuddes. Hondenbezitters voelen zich ernstig gedupeerd, voor hen is de uiterwaard een belangrijk wandelgebied en veel mensen zijn zelfs om die reden hier komen wonen. Veel bewoners willen dan ook dat het beheer en de toegankelijkheid in uiterwaard Bakenhof blijft zoals deze nu is. 

Inmiddels is er een werkgroep “Hou uiterwaard toegankelijk voor iedereen!” Er is contact met de gemeente en met de wijkplatforms, er zijn brieven naar de gemeenteraad gestuurd en er is een petitie gestart met op dit moment al meer dan 600 handtekeningen. Uit de vele opmerkingen blijkt goed hoe bewoners denken over de per 1 januari a.s. aangekondigde wijzigingen in het beheer van de uiterwaard. Voor velen zou dit een grote achteruitgang zijn in de toegankelijkheid van het gebied. 

Wat ook steekt is dat alleen via de sociale media het nieuws bekend is geworden. De gemeente heeft verzuimd om over de aangekondigde wijzigingen adekwate voorlichting te geven en van inspraak is nauwelijks sprake geweest. Er was vorig jaar één informatieavond over een nieuwe beheersvisie, maar in het begeleidend schrijven stond dat bestaand beleid voor het gebied vastgelegd zou worden en niets over de nu via de sociale media doorgesijpelde wijzigingen die een grote impact hebben voor veel bewoners van Malburgen.

Het bestaande beleid heeft vele jaren goed heeft gefunctioneerd. Na de dijkverlegging in 2002 werd de uiterwaard gezien als een belangrijke ontmoetingsplek voor Malburgen. Citaat uit een persbericht uit 2003, opgesteld door de Gemeente: “Vanuit de wijk is behoefte aan een groen uitloopgebied. Dat is hier mogelijk. Er moet een uitnodigend natuurgebied ontstaan … De uiterwaard wordt een ontmoetingsplek, die de sociale cohesie in de wijk moet bevorderen. Dit sluit goed aan bij het Ontwikkelingsplan en het programma Sociale Bouwstenen Malburgen”. 

Al die jaren was de uiterwaard een uitloopgebied en ontmoetingsplek voor veel bewoners. Er is een mooi evenwicht ontstaan tussen enerzijds natuurgebied met begrazing door vriendelijke ossen en anderzijds intensief gebruik door wijkbewoners en vele andere stadsbewoners. In het nieuw aangekondigde beheer zou de natuur met de grote grazers op de eerste plaats komen en recreatief gebruik zich daaraan maar moeten aanpassen. Uit de nieuwe beheervisie: “De mens komt op de tweede plaats”. 

De werkgroep heeft een dringende oproep aan de Gemeente: Veel bewoners van de wijk Malburgen willen graag dat het beheer en de toegankelijkheid in uiterwaard Bakenhof blijft zoals deze nu is. 
Denk je er ook zo over? Teken dan de petitie!

Geachte leden van de Gemeenteraad Arnhem

Wij zijn een werkgroep van verontruste bewoners van Malburgen. Via de sociale media (en niet door gemeentelijke voorlichting zoals het zou horen) is ons ter ore gekomen dat er voor de uiterwaard Bakenhof, gelegen tussen John Frostbrug en Sacharovbrug, per 1 januari 2021 een ander beheer gaat gelden. 
Door de komst van grote grazers in gemengde kuddes zal het gebied minder toegankelijk worden voor veel bewoners van onze wijk en andere stadsbewoners. Dit zal vooral een grote impact hebben op het gebruik door kwetsbare groepen, zoals ouderen, minder validen en kinderen. Ook hondenbezitters worden ernstig gedupeerd door het aangekondigde totale hondenverbod in de gehele uiterwaard. 

Wij stellen deze kwestie aan de orde omdat we vinden dat het beheer in uiterwaard Bakenhof niet gelijkgesteld kan en mag worden aan dat van Meinerswijk. Dit is evenwel de opzet van de nieuwe beheersvisie “Zuidelijke Uiterwaarden Neder-Rijn” zoals deze in juli 2019 door het College van B&W is vastgesteld en aan uw Raad ter informatie is aangeboden. Deze beheersvisie is gemaakt in het kader van ontwerpbestemmingsplan Meinerswijk-Stadsblokken. 

Wij zijn van mening dat inspraak niet op correcte wijze heeft plaatsgevonden. Ook heeft de gemeente verzuimd om over de aangekondigde wijzigingen adekwate voorlichting te geven. Daardoor kunnen we nu pas aan de bel trekken. 

De nieuwe beheervisie en de impact daarvan zijn in onze ogen niet openlijk besproken met de bewoners van de wijk. De concept-beheersvisie met grote omvang werd slechts 9 dagen voordat er een informatieavond plaatsvond toegezonden aan de wijkplatforms van Malburgen en bewonersvereniging Stadseiland. Daarbij werd niet vermeld dat de voorgestelde wijzigingen in het beheer een grote impact voor bewoners tot gevolg zouden hebben. In het begeleidend schrijven (zie bijlage Memo wijkplatform Malburgen) werd juist gesteld dat bestaand beleid voor dit gebied vastgelegd zou worden. Het bestaande beleid heeft al vele jaren goed gefunctioneerd.

Uiterwaarden als ontmoetingsplek 
Citaat uit een persbericht uit 2003, opgesteld door de Gemeente. “Vanuit de wijk is behoefte aan een groen uitloopgebied. Dat is hier mogelijk. Er moet een uitnodigend natuurgebied ontstaan … De uiterwaard wordt een ontmoetingsplek, die de sociale cohesie in de wijk moet bevorderen. Dit sluit goed aan bij het Ontwikkelingsplan en het programma Sociale Bouwstenen Malburgen”. Al die jaren heeft de uiterwaard als ontmoetingsplek zeer goed gefunctioneerd. Er is een mooi evenwicht ontstaan tussen enerzijds natuurgebied met begrazing door vriendelijke ossen en anderzijds intensief gebruik door wijkbewoners en vele andere stadsbewoners. In het nieuw aangekondigde beheer zou de natuur met de grote grazers op de eerste plaats komen en recreatief gebruik zich daaraan maar moeten aanpassen. Uit de nieuwe beheervisie: “De mens komt op de tweede plaats”. 

De wijkbewoners willen daarom alsnog graag in gesprek komen met de gemeente en doen hierbij een beroep op uw fractie om hier vragen over te stellen aan de verantwoordelijke wethouder.

Middels een lopende petitie worden momenteel handtekeningen verzameld van verontruste bewoners. In de tekst van de petitie kunt u lezen waarom het precies gaat. Daarbij gemaakte opmerkingen geven goed weer waarom bewoners verontrust zijn.  

Onze oproep aan de Gemeente is: Veel bewoners van de wijk Malburgen willen graag dat het beheer en de toegankelijkheid in uiterwaard Bakenhof blijft zoals deze nu is. 

Wij verzoeken u om een reactie op deze e-mail, zo mogelijk graag met uw inhoudelijk standpunt.

Met vriendelijke groet,
Verontruste bewonersgroep Malburgen

Peter Jansen
Annemiek Brand
Peter Berendsen
Nancy van Wolven
Margien van Overbeeke
Brenda Segers
Otto Munters
René Blom
Marc van de Berg

bijlage:  Memo wijkplatform Malburgen, beheervisie uiterwaarden

Uiterwaard toegankelijk voor iedereen!

De gemeente is van plan om per 1 januari het beheer van de uiterwaarden bij Malburgen te veranderen. In plaats van de vriendelijke ossen die er nu grazen komen er kuddes met Konikpaarden en Gallowayrunderen. Volgens ons worden de uiterwaarden daardoor minder toegankelijk en de risico’s groter voor ouderen, mensen met een handicap, kinderen en andere recreanten.

Ook wordt het verboden gebied voor honden, dus wandelen of zwemmen met uw hond is er straks niet meer bij.

Wij vinden dit geen goed plan en willen graag de huidige vorm van beheer behouden. Bent u het met ons eens dat de uiterwaarden voor iedereen toegankelijk moeten blijven, steun dan onze petitie en deel deze petitie zo veel  mogelijk.

www.petities.com/uiterwaardentoegankelijk

Toen in het voorjaar van 2020 via de Facebookgroep van Stadseiland en andere sociale media berichten van verontruste bewoners over veranderingen in het beheer van de uiterwaard doorkwamen, hebben we daar uitgebreid in het bestuur over gesproken. We hebben besloten om de feiten te checken en daar neutraal over te informeren. Onder de leden van de bewonersvereniging zijn zowel voor- als tegenstanders van het plan van de gemeente om het beheer van de uiterwaard te veranderen. Ook zijn er bewoners met dubbele gevoelens over deze kwestie.

Daarnaast hebben we toen besloten om een oproep te plaatsen om een werkgroep te formeren die in gesprek zou kunnen gaan met de Gemeente. Elf bewoners uit Stadseiland en het daarnaast gelegen deel van Malburgen hebben daar gehoor aan gegeven. Zij zijn inmiddels behoorlijk actief, zoals blijkt uit bovenstaand bericht. De werkgroep opereert zelfstandig en maakt geen deel uit van de bewonersvereniging. Wel neemt bestuurslid Otto Munters op persoonlijke titel deel aan de werkgroep.

Je kunt hieronder reageren op dit bericht

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Delen op Facebook
Gebruikersgroepen
We hebben ons ingezet om een plan te maken dat recht doet aan veel verschillende soorten gebruikers en uiteenlopende belangen.
Begin recreatieve zone
Vanaf de John Frostbrug begint de recreatieve zone
De afrastering aan de rechterkant kan doorgezet worden tot aan het eerste bruggetje over de nevengeul.
Het veerooster is hier dan niet meer nodig en kan worden hergebruikt bij het eerste bruggetje.
De recreatieve zone zie je hier aan de linkerkant van het fietspad. Breedte circa 35 meter.
Dit is ongeveer in het midden van de 900 meter lange strook.
De recreatieve zone bij het eerste bruggetje.
Aan de andere kant begint de lage dijk tussen nevengeul (rechts) en Rijn.
Recreatief gebruik
Recreatief gebruik
Recreatief gebruik
Recreatief gebruik